Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 515/2020

1.
ÚPLNÝ A OFICIÁLNÍ NÁZEV
Městská část Praha-Čakovice
Úřad městské části Praha-Čakovice

2.
DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ POVINNÉHO SUBJEKTU VČETNĚ PODMÍNEK A PRINCIPŮ, ZA KTERÝCH PROVOZUJE SVOU ČINNOST

Městská část Praha-Čakovice vznikla jako součást územního samosprávního celku hlavního města Prahy. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem. Postavení městské části a její působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy. Městská část zajišťuje prostřednictvím Úřadu městské části činnosti náležející do působnosti samosprávy a vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze, zvláštními zákony a Statutem hl. m. Prahy

3.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační řád * organizační struktura (platnost od 11.08.2021)

4.
KONTAKTNÍ SPOJENÍ

 4.1. Adresa
 Městská část Praha-Čakovice
 Úřad městské části
 nám. 25. března 121
 196 00 Praha-Čakovice

 4.2. Budovy úřadu
  • Hlavní budova (budova staré radnice) - nám. 25. března 121/1
  • Jižní budova (objekt ve dvoře za starou radnicí) - nám. 25. března 121/1
  • Severní budova (nová administrativní budova při Cukrovarské ulici) - Cukrovarská 52/24
  • Severní budova (objekt sousedící s novou administrativní budovou) - Cukrovarská 52/24

 4.3. Provozní doba úřadu pro veřejnost 

 4.4. Telefonní čísla

   podatelna - 283 061 419
   podrobný telefonní seznam
  •   Číslo faxu:   283 933 49

  4.5. Internetové stránky  

   www.cakovice.cz

  4.6. Adresa podatelny
 
  Cukrovarská 52, Praha-Čakovice  196 00


  4.7. Elektronická adresa podatelny

  4.8. ID datové schránky  

  3pybpw9

5.
BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO VŠECHNY V ÚVAHU PŘICHÁZEJÍCÍ PLATBY OD VEŘEJNOSTI
Základní účet: 2000922389/0800
Příjmový účet - hlavní činnost: 19 - 2000922389
Příjmový účet - vedlejší hospodářská činnost : 9021 - 2000922389.

6.
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE (IČ)
00231291

7.
DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (DIČ)
CZ00231291

8.
DOKUMENTY
8.1 SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ
Přehled smluv

8.2 ROZPOČET - ÚDAJE O SCHVÁLENÉM I UPRAVENÉM ROZPOČTU A VÝKAZY ZA UPLYNULÝ ROK

Závěrečný účet 2023 MČ Praha-Čakovice

Návrh závěrečného účtu MČ Praha Čakovice 2023

Rozpočtová opatření 2024

Schválený rozpočet MČ Praha-Čakovice 2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Čakovice do r. 2029

Závěrečný účet 2022 MČ Praha-Čakovice

Rozpočtová opatření 2023
Rozklikávací rozpočet
Archiv

9.

ŽÁDOSTI O INFORMACE - Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb, viz. 10) příjem žádostí a dalších podání
Poskytnuté informace - rok 2023
Poskytnuté informace - rok 2022
Poskytnuté informace - rok 2021
Archiv

10.
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Podat žádost či stížnost, předložit návrh či podnět či jiné dožádání lze buď osobně prostřednictvím podatelny nebo sekretariátu, nebo písemně poštou nebo elektronicky. 

 A: písemně

  •  poštou: 
 - Úřad městské části - nám. 25. března 121,  196 00  Praha-Čakovice;
 - podatelna ÚMČ Praha-Čakovice, Cukrovarská 52/24, 196 00  Praha-Čakovice
  • elektronicky

  - prostřednictvím e-mailu: mestska.cast@cakovice.cz
  - prostřednictvím datové schránky: ID - 3pybpw9

 B:  osobně

  • podatelna ÚMČ Praha-Čakovice, Cukrovarská 52/24, 196 00  Praha-Čakovice
  • sekretariát starosty a tajemnice - náměstí 25. března 121, Praha-Čakovice

Rozhodnutí lze převzít osobně po předchozí dohodě s vedoucím odboru, jehož odbor podání vyřizoval. V opačném případě bude rozhodnutí doručeno poštou na doručenku.

11.
PŘEDPISY
  11.1. Nejdůležitější používané předpisy 
  - §  Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.,
  - §  zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
  - §  obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. města Prahy
  - §  zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
  - §  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  - §  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  - §  zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  - §  zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
  - §  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
  - §  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  - §  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  - §  zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  - §  zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  - §  zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  - §  zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů
  - §  zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
  vzdělávání (školský zákon)
  - §  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
  - §  zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
  - §  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  - §  zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
  - §  zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
  - § zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
  - § zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
  - § zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
  - § zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
  - § zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
  - § zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
  - § zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
  - § zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
  - § zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  - § zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů99/2004 Sb. zákon o rybářství

Plné znění zákonů lze získat také např. na www.vlada.cz v odkazech na jednotlivá ministerstva a na www.portal.gov.cz. Zákon a další vyhlášky naleznete zde.

 11.2. Vydané právní předpisy
 
MČ Praha-Čakovice nevydává žádné právní předpisy. Vydávání právních předpisů je pro Prahu vyhrazeno pouze zastupitelstvu hlavního města Prahy, zastupitelstvu městské části toto nepřísluší (§ 89 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění).

12.
ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Stáhnout sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 ROZHODNUTÍ NADŘÍZENÉHO ORGÁNU O VÝŠI ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ (0)

13.
LICENČNÍ SMLOUVY 
13.1 VZORY LICENČNÍCH SMLUV (0)
13.2
VÝHRADNÍ LICENCE (0)

14.
VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Stáhnout výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2023
Stáhnout výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2022
Archiv

***
FORMULÁŘE
Formuláře ÚMČ obdržíte na věcně příslušném odboru nebo zde.
Formuláře ke stažení - Ministerstvo vnitra České republiky
Formuláře ke stažení - Portál veřejné správy

***
POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

***
SEZNAM VŠECH ROZPOČTOVÝCH, PŘÍSPĚVKOVÝCH, ZŘIZOVANÝCH, ŘÍZENÝCH A JINÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ JSOU POVINNÝM SUBJEKTEM ZŘÍZENY NEBO JAKKOLIV PRAVIDELNĚ VÁZÁNY NA ROZPOČET POVINNÉHO SUBJEKTU
Mateřská škola Čakovice I
Mateřská škola Čakovice II
Mateřská škola Čakovice III
Základní škola a Mateřská škola Dr. E. Beneše
Místní knihovna Čakovice
Místní knihovna Třeboradice 

***
MÍSTO, LHŮTA A ZPŮSOB, KDE LZE PODAT OPRAVNÝ PROSTŘEDEK PROTI ROZHODNUTÍ
Opravný prostředek lze podat pouze písemně. Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí ÚMČ. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.
V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává.
Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.