Odbor životního prostředí a majetkoprávní - OŽPaMp

 • Zajišťuje přípravu a průběh výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách.
 • Vykonává administrativní práce související s činností odboru.
 • Spolupracuje s dalšími odbory Úřadu městské části.
 • Vykonává další práce, které jsou uloženy vedením Úřadu městské části.

Oddělení životního prostředí - OŽP

 • Vykonává a zajišťuje agendu pro oblast životního prostředí v městské části v samostatné a přenesené působnosti dle Statutu hl. m. Prahy. Vede správní řízení v samostatné působnosti městské části dle zákona o hlavním městě Praze.
 • Vyhotovuje smlouvy o zřízení věcných břemen/služebností.

Oddělení majetkoprávní - OMp

 • Eviduje majetek městské části a Úřadu městské části a zajišťuje jeho pravidelnou inventarizaci.
 • Vyhotovuje nájemní a jiné smlouvy, týkající se spravovaného majetku.
 • Zajišťuje nájemní smlouvy na hrobová místa na třeboradickém hřbitově.

Oddělení péče o zeleň a údržbu MČ - OPZU

 • Zajišťuje úklid a údržbu obce, spolupracuje při zajišťování akcí městské části (posvícení, volby apod.), spravuje a udržuje některá zařízení obce.
 • Spravuje svěřený automobilový park a další techniku a zajišťuje jeho údržbu a pravidelné revize. Zajišťuje dopravu pro potřeby úřadu.
 JménoFunkceTelefonE-mail
Dlouhá Eva Mgr. Ing., LL.M., MBA vedoucí odboru 283 061 432 dlouha@cakovice.cz
Gondeková Jana referent 283 061 435 gondekova@cakovice.cz
Huptych Pavel mistr 283061434 huptych@cakovice.cz
Maříková Lenka vedoucí oddělení 283061431 marikova@cakovice.cz
Šimerová Eva referent 283061425 simerova@cakovice.cz