Úřad městské části Praha-Čakovice

Radnice MČSeverní budova úřadu MČ

Úřad městské části Praha-Čakovice (ÚMČ) je jedním z úřadů městských částí s výkonem samostatné a přenesené působnosti v hlavním městě Praze. Činnost a postavení úřadu upravuje zákon o hlavním městě Praze, Statut hlavního města Prahy, další obecně závazné předpisy, usnesení samosprávných orgánů městské části a interní předpisy vydávané k jejich provádění.

ÚMČ v oblasti:

  1. samostatné působnosti na území městské části Praha-Čakovice plní úkoly, které mu uložily samosprávné orgány městské části (MČ) - rada MČ a zastupitelstvo MČ, usměrňuje a kontroluje po odborné stránce organizační složky a příspěvkové organizace, které MČ zřídila (pokud zvláštní zákon nestanoví jinak), a spravuje a udržuje movitý a nemovitý majetek, který je svěřen do správy městské části.
  2. přenesené působnosti na území městské části Praha-Čakovice vykonává státní správu, která je mu svěřena Statutem hlavního města. Tuto státní správu vykonává na základě zákonů a vyhlášek a jeho nadřízeným orgánem je Magistrát hlavního města Prahy.

Úřad tvoří starosta, zástupci starosty, tajemník, vedoucí odborů a další zaměstnanci zařazení do Úřadu městské části Praha-Čakovice.

Pracoviště úřadu jsou ve třech budovách, které jsou ve vzájemném sousedství na náměstí 25. března v Čakovicích:

  • hlavní budova (budova staré radnice) - náměstí 25. března 121/1
  • jižní budova (dvorní objekt, ve dvoře za starou radnicí) - náměstí 25. března 121/1
  • severní budova (nová administrativní budova) - Cukrovarská 52/24