Vnitřní oznamovací systém

Povinný subjekt zřizuje vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) a se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Vnitřní oznamovací systém je určen pro všechny zaměstnance MČ Praha-Čakovice zařazené do Úřadu, nebo osoby vykonávající v Úřadu další činnosti dle zákona č.171/2023 Sb.

Povinný subjekt informuje oznamovatele v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. Zákona, že vylučuje přijímání oznámení od některých Zákonem dovolených osob, které pro něj nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznamovatelé mají možnost svá oznámení podávat tímto způsobem:

1. elektronicky na emailovou adresu martina.repkova@cakovice.cz

2. telefonicky příslušné osobě na tel. číslo 283 061 416

3. osobně po předchozí telefonické domluvě s příslušnou osobou Martinou Řepkovou,

4. písemně v listinné podobě s označením obálky „Pouze k rukám Martiny Řepkové“ na adresu: 

    Městská část Praha – Čakovice, Náměstí 25.března 121/1. 196 00 Praha - Čakovice

Příslušnou osobou Městské části Praha – Čakovice pro přijímání oznámení je paní Martina Řepková. 

Oznamovatel má možnost podat oznámení také prostřednictvím externího (vnějšího) oznamovacího systému (EOS) Ministerstva spravedlnosti ČR, na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Podání oznámení tímto způsobem není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nebudou přijímána a vyřizována v režimu Zákona.

Oznamovatel oznamuje příslušné osobě informace o možném protiprávním jednání (dle ust. § 2 odst. 1 písm. a) – d) Zákona). Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé, v takovém případě se oznamovatel dopustí přestupku, nenáleží mu ochrana před odvetným opatřením a hrozí mu pokuta do výše 50 000 Kč. 


Aktualizováno: 20.09.2023 – UMC_051 UMC