Přihlášení k trvalému pobytu

vyřizuje odbor občanskosprávní

Přihlášení k trvalému pobytu

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

 • změnu trvalého pobytu hlásí občan osobně ohlašovně v místě nového trvalého bydliště
 • za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu a zároveň předloží ke kontrole rodný list dítěte
 • za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce
 • za přihlášení se k trvalému pobytu je účtován správní poplatek 50,- Kč za každou dospělou osobu, dětem do 15 let poplatková povinnost nevzniká
 • po ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu na základě § 34 odst. 2 písm. a) zákona č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech (kdy: „Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu“)
 • o vydání občanského průkazu může občan zažádat na kterémkoliv úřadě, který disponuje na příslušném odboru evidencí osobních dokladů

Pro přihlášení se k trvalém u pobytu je třeba

Občan České republiky

 

Přihlášení se do vlastního bytu (domu):

 • platný občanský průkaz nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (u přihlašování dětí předložit rodný list dítěte)

 • originál vyplněného a podepsaného přihlašovacího lístku k trvalému pobytu (občan vyplní originál přihlašovacího lístku, který obdrží na úřadě)

 • doklad o vlastnictví si náhledem do katastru nemovitostí úřad ověřuje sám, není nutné mít výpis z katastru nemovitostí

 • pokud je byt (dům) zapsán v katastru nemovitostí pouze např. na manžela, musí dát tento ostatním přihlašovaným osobám jako oprávněná osoba souhlas k přihlášení se na tuto adresu a to buď osobně s přihlašujícími se osobami nebo vyplní formulář, na kterém nechá úředně ověřit svůj podpis

 • správní poplatek 50,- Kč za přihlášení každé dospělé osoby, dětem do 15 let poplatková povinnost nevzniká

Přihlášení se k jiné osobě:

 • platný občanský průkaz nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (u přihlašování dětí předložit rodný list dítěte)

 • originál vyplněného a podepsaného přihlašovacího lístku k trvalému pobytu (občan vyplní originál přihlašovacího lístku, který obdrží na úřadě)

 • doložit oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouva), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny nebo úředně ověřeným podpisem. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu

 • správní poplatek 50,- Kč za přihlášení každé dospělé osoby, dětem do 15 let poplatková povinnost nevzniká

Cizinec, který nabyl České občanství

 

Přihlášení se do vlastního bytu (domu):

 • platný doklad totožnosti

 • rodný list

 • osvědčení o státním občanství České republiky

 • u přihlašování dětí předložit rodný list dítěte

 • originál vyplněného a podepsaného přihlašovacího lístku k trvalému pobytu (občan vyplní originál přihlašovacího lístku, který obdrží na úřadě)

 • doklad o vlastnictví si náhledem do katastru nemovitostí úřad ověřuje sám, není nutné mít výpis z katastru nemovitostí

 • pokud je byt (dům) zapsán v katastru nemovitostí pouze např. na manžela, musí dát tento ostatním přihlašovaným osobám jako oprávněná osoba souhlas k přihlášení se na tuto adresu a to buď osobně s přihlašujícími se osobami nebo vyplní formulář, na kterém nechá úředně ověřit svůj podpis

 • správní poplatek 50,- Kč za přihlášení každé dospělé osoby, dětem do 15 let poplatková povinnost nevzniká

Přihlášení se k jiné osobě:

 • platný doklad totožnosti

 • rodný list

 • osvědčení o státním občanství České republiky

 • u přihlašování dětí předložit rodný list dítěte

 • originál vyplněného a podepsaného přihlašovacího lístku k trvalému pobytu (občan vyplní originál přihlašovacího lístku, který obdrží na úřadě)

 • doložit oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouva), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny nebo úředně ověřeným podpisem. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu

 • správní poplatek 50,- Kč za přihlášení každé dospělé osoby, dětem do 15 let poplatková povinnost nevzniká

Přihlášení k trvalému pobytu narozeného dítěte

Po narození není nutné dítě přihlašovat k trvalému pobytu. Dítěti je vystaven rodný list a je automaticky zaevidováno do agendového informačního systému evidence obyvatel. Adresa trvalého pobytu na území České republiky je dítěti přidělena podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb. následovně:

 • Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky.

 • Není-li matka nebo osvojitelka občanem České republiky nebo nemá-li matka nebo osvojitelka na území ČR trvalý pobyt, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu jeho otce nebo osvojitele.

 • Získá-li občan státní občanství České republiky určením otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství.

Nelze-li zjistit místo trvalého pobytu dítěte podle výše uvedeného (např. matka je občan České republiky bez trvalého pobytu na území České republiky a otec je cizinec nebo matka je cizinka a otec občan České republiky bez trvalého pobytu na území České republiky), je místem trvalého pobytu dítěte podle §10 odst. 4 zákona č. 133/2000 Sb.: 

 • u narození na území České republiky sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se dítě narodilo (při narození v Praze je to úřední adresa části Prahy, kde se dítě narodilo) nebo

 • sídlo zvláštní matriky, v případě, že se dítě narodilo v cizině (Brno, Dominikánská 2).

V případě, že by rodiče chtěli, aby bylo dítě hlášeno na jiné adrese trvalého pobytu, je třeba postupovat a předložit doklady podle § 10 odst. 6 zákona č. 133/2000 Sb..

Občanům narozeným v zahraničí vzniká na základě zápisu narození do zvláštní matriky v Brně ze zákona platný trvalý pobyt na území České republiky (místo trvalého pobytu je určováno podle výše uvedeného). Netýká se to však jen novorozenců, trvalý pobyt na území České republiky od narození vzniká všem občanům, kteří požádají o zápis narození do zvláštní matriky. Takto vzniklý trvalý pobyt na území České republiky je možné ukončit.