Kácení dřevin rostoucích mimo les

vyřizuje životního prostředí a majetkoprávní

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení odboru životního prostředí (dále jen „OŽPaMp“), není-li dále stanoveno jinak.  

Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. 

Na silničních pozemcích lze vydat povolení jen po dohodě se silničním správním úřadem (z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a u železničních drah jen po dohodě s drážním správním úřadem (§ 8 odst. 1 z. ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“) 

Povolení není třeba ke kácení dřevin za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona), náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, a to: 

  • pro  dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, 
  • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,  
  • pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,  
  • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří. (§ 8 odst. 3 zákona, upřesněný vyhláškou  MŽP ČR č. 189/2013).

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je do 15 dnů od provedeného kácení na OŽPaMp (§ 8 odst. 4 zákona). 

Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů  prováděné při správě vodních toků, k odstraňování  dřevin  v ochranném  pásmu  zařízení   elektrizační  a  plynové soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z  důvodů zdravotních,  není-li v tomto zákoně  stanoveno jinak.  Kácení z  těchto důvodů  musí  být oznámeno písemně nejméně  15 dnů  předem  na OŽPaMp, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin (§ 8 odst. 2 zákona).

Oznámení o kácení dřevin musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:  

  • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
  • doložení  vlastnického  práva,  či nájemního  nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li oznamovatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona  a  s  výjimkou  kácení  dřevin  při  údržbě  břehových  porostů  prováděné  při  správě vodních toků (vodní zákon) a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav (energetický zákon), v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení a při kácení dřevin na stavbě dráhy,
  • specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
  • zdůvodnění kácení,
  • v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona, upřesněný vyhláškou MŽP ČR č. 189/2013).

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období vegetačního klidu.