Místní poplatky

vyřizuje finanční odbor

Místní poplatek ze psů

Jste-li držitelem psa, je potřeba:

 • vyplnit formulář "Přiznání k místnímu poplatku ze psů", který obdržíte na pokladně úřadu, emailem nebo si jej můžete stáhnout zde,
 • poplatková povinnost za psa vzniká po dosažení jeho tří měsíců věku, povinnost čipovat vzniká po dosažení šesti měsíců věku psa.

sazba poplatku za kalendářní rok:

 • rodinný dům 300,- Kč za jednoho psa a 600,- Kč za každého dalšího psa téhož držitele,
 • ostatní (bytový dům) 1500,- Kč za jednoho psa a 2250,- Kč za každého dalšího psa téhož držitele,
 • pro poživatele invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, pokud je jeho jediným zdrojem příjmu, je sazba 200,- Kč za jednoho psa a 300,- Kč za každého dalšího psa téhož držitele,
 • pro poživatele sirotčího důchodu anebo osoba starší 65 let (počítá se od následujícího roku, kdy dovrší osoba 66 let)  je sazba 200,- Kč za jednoho psa a 300,-Kč za každého dalšího psa téhož držitele,
 • za psa k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, je sazba 600,- Kč za jednoho psa a 900,- Kč za každého dalšího psa téhož držitele.

osvobození od poplatků

 • ZTP, ZTP/P + § 6 obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 hl. m. Prahy,
 • pro psy převzaté z útulků provozovaných a hlášených na Magistrátu hlavního města Prahy po dobu 2 let od převzetí.

pokud dojde k zániku poplatkové povinnosti, je potřeba:

 

ZRUŠENO OD 1. 1. 2022 (pro nově přihlášené psy)

úleva od poplatků za čipování

 • po splnění povinnosti poplatníka nechat označit psa identifikačním číslem do 6 měsíců od jeho narození, získá tento poplatník po dobu dvou po sobě jdoucích let úlevu nejvýše 350,-Kč. Pro získání této úlevy musí poplatník do 30 ti dnů od označení psa identifikačním číslem poslat formulář Registrační karta chovatele psa na kontakt uvedený na formuláři,

Dále je zrušeno vydávání psích známek. Tedy od 1. 1. 2022 nebude městská část psí známky vydávat. 


Místní poplatek ze vstupného

Jedná se o poplatek za kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce podrobně uvedené v obecně závazné vyhlášce č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy.

Poplatek ze vstupného platí fyzické nebo právnické osoby, které akci pořádají.

Ohlašovací povinnost vzniká nejméně týden před konáním akce. Do 15 dnů po konání akce je poplatník povinen sdělit správci poplatku celkovou částku vybraného vstupného. Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce v pokladně úřadu.

Sazba poplatku ze vstupného činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

Poplatková povinnost vzniká vybráním vstupného na akci, vyjma akcí, na které městská část Praha-Čakovice nebo hlavní město Praha poskytuje finanční prostředky.

Z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.


Místní poplatek z pobytu

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

ohlašovací povinnost 

 • plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů,

sazba poplatku 

 • 21 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu,

splatnost poplatku 

 • plátce je povinen do 15. dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky správci poplatku a předložit řádně vyplněné prohlášení.