Uložení nových sítí - domovních přípojek

Žadatel předloží kompletní projektovou dokumentaci spolu s žádostí o povolení vstupu a uložení sítí na pozemek svěřený MČ Praha-Čakovice. Rada městské části o žádosti rozhodne. Po udělení souhlasu se vstupem a uložením na dané pozemky požádá žadatel OIÚR o zábor komunikace nebo zeleně. Po udělení předběžného souhlasu požádá žadatel odbor dopravy o vydání rozhodnutí a dopravního opatření (viz jak uvedeno výše). Místní poplatek, který bude následně stanoven správcem poplatku (výkop a zařízení staveniště 10,- Kč za m2 a den), bude zaplacen do pokladny ÚMČ Praha-Čakovice.

Povrchy dotčené stavbou musí být uvedeny do původního stavu nebo do stavu určeného v rozhodnutí rady městské části.