Přihlášení k trvalému pobytu

vyřizuje odbor občanskosprávní

Pro přihlášení k trvalému pobytu je třeba:

přihlášení se do vlastního bytu (domu):

 • vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašovací tiskopis"). Je nutné vyplnit originál tiskopisu, který je k dispozici na úřadě.
 • doklad o vlastnictví ne starší než půl roku (nejlépe výpis z katastru nemovitostí, případně potvrzení, že bylo zažádáno o vklad, potvrzení bytového družstva apod.)
 • předložit platný občanský průkaz, nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou
 • 50,- Kč - správní poplatek za přihlášení dospělé osoby, dětem do 15 let poplatková povinnost nevzniká

přihlášení se k jiné osobě:

 • doložit oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouva), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny nebo úředně ověřeným podpisem. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu
 • předložit platný občanský průkaz, nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou
 • 50,- Kč - správní poplatek za přihlášení dospělé osoby, dětem do 15 let poplatková povinnost nevzniká
 • Změnu trvalého pobytu ohlašuje občan osobně.
 • Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.·
 • Změnu místa trvalého pobytu občan hlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.
 • Dle § 14 odst.1 písm. d), bod 9. zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu.
 • Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.