Obvodní soud pro Prahu 9 hledá nové přísedící

zveřejněno 20.04.2021 | Kateřina Marszálková
Obvodní soud pro Prahu 9 hledá zájemce o výkon funkce přísedícího u soudu. Zájemce musí být státním občanem České republiky starší 30 let, který má způsobilost k právním úkonům a je bezúhonný. Může být zvolen, pokud má zkušenosti a morální vlastnosti, jež dávají záruku, že svou funkci bude řádně zastávat. Přísedící nemusí mít právnické vzdělání.

K obvodním (okresním) soudům jsou přísedící voleni do funkce zastupitelstvem obcí, v případě hlavního města Prahy pak zastupitelstvy jejich městských částí. Funkční období přísedícího trvá 4 roky. Přísedícím může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje. Funkce přísedícího je veřejnou funkcí, a proto zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Přísedící by zpravidla neměli zasedat více než 20 dnů v kalendářním roce. Funkce přísedícího je rovněž funkcí placenou, přičemž odměnu stanoví vyhláška č. 44/1992 Sb.

Přísedící jsou vedle předsedy senátu – profesionálního soudce - členy soudního senátu, který rozhoduje některé civilní nebo trestní kauzy. U obvodních soudů rozhoduje senát s účastí přísedících v civilním procesu pouze pracovní spory, v trestním procesu pak rozhoduje o trestných činech, na které zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby minimálně 5 let.

Role přísedících u soudu je nezanedbatelná. Přísedící vnášejí do jednání soudu občanský prvek a jde rovněž o  formu laické kontroly justice. Přísedící je “hlasem lidu“ a vyjadřuje svůj neodborný názor, avšak názor kvalifikovaný a rozumný. Právě na něm je, aby případ posoudil spravedlivě a objektivně tzv. selským rozumem. Hlas přísedícího je ve složení senátu stejně důležitý jako hlas samotného soudce. Přísedící rovněž stejně jako předseda senátu může během jednání klást svědkům i účastníkům řízení doplňující otázky.

Pokud máte zájem vykonávat funkci přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 9 a splňujete výše uvedené předpoklady, kontaktujte Úřad Městské části Praha-Čakovice, kancelář vedení úřadu - 283061410 nebo 283061413.