Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 18 Letňany a MČ Praha Čakovice

Hlavním cílem projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území městské části Praha 18 Letňany a městské části Praha-Čakovice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002258, je stanovení priorit pro zvýšení kvality vzdělávání na územích daných městských částí do roku 2023, sestavení akčního plánu a opatření pro jejich naplnění. Dosažení těchto cílů mimo jiné předpokládá vytvoření aktivního partnerství mezi zřizovateli škol, základními a mateřskými školami, nestátními neziskovými organizacemi, ostatními institucemi působícími v oblasti vzdělávání na daném území a veřejností. Aktivní výměna zkušeností je jednou z hlavních cest k vytvoření dlouhodobého jednotného plánu rozvoje vzdělávací politiky a plánu investičních priorit ve vzdělávání v daném území, které budou zohledňovat potřeby jednotlivých aktérů, kteří se do MAP zapojili. Výstupem projektu MAP bude koncepční dokument zahrnující přehled opatření (projektových záměrů a stanovení jejich důležitosti) k jednotlivým prioritním oblastem ve vzdělávání, nikoliv nový vzdělávací plán.

Souborný dokument MAP III

Zápis z 2. jednání Řídícího výboru.pdf

Zápis z 1. jednání Řídícího výboru.pdf

Statut Řídícího výboru MAP.pdf

Strategický rámec MAP.pdf

Strategický rámec MAP příloha č. 1.pdf

Strategický rámec MAP příloha č. 2.pdf

Loga.jpg