Komunitní centrum Sýpka


Komunitní centrum městské části Praha-Čakovice má za cíl podporovat komunitní život v městské části.

 

V první fázi byl projekt financován z evropských dotací a kromě základní funkce podpory seniorů nabídne prostor a aktivity široké veřejnosti. Plánovanými aktivitami chceme propojovat různé věkové kategorie i cílové skupiny. Komunitní centrum je organizační složkou městské části, je zřízeno jako neziskové a nekomerční zařízení za účelem provozování sociálně aktivizačních aktivit směřujících k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin.
Komunitní centrum Sýpka v Čakovicích má za cíl poskytnout prostor pro sociální, poradenské, komunitní, kulturní, vzdělávací a společenské aktivity, na kterých budou vzájemně participovat nejen jednotlivé skupiny uživatelů z řad cílových skupin, ale i skupiny místních obyvatel.


Cílem je aktivizace, propojování a integrace místních obyvatel s důrazem na podporu osob s různou formou postižení (tělesné, mentální, sociální), jejich zapojení do většinové společnosti a výchova ke vzájemné úctě a toleranci, sociální soudržnost na úrovni komunit (i mimo ně) a v konečném důsledku zamezení sociálního vyloučení znevýhodněných skupin nebo jednotlivců ze života MČ.

Cílové skupiny 

  • osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
  • rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou
  • senioři
  • děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci
  • příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů

Pro návštěvníky z výše uvedených cílových skupin jsou připraveny slevy. Na každém kurzu a akcích, které bude probíhat v Sýpce, a budou za poplatek, bude garantován určitý počet míst se slevou ze vstupného nebo kurzovného. O možnosti slevy se prosím informujte přímo u lektorů jednotlivých kurzů a akcí nebo na mailu sypka@cakovice.cz


sýpkaProjekt „Komunitní centrum - Sýpka Čakovice“, registrační číslo: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001657, podpořený v rámci 46. výzvy OP PPR bude dokončen v roce 2023. Díky tomuto projektu bude přestavbou stávajícího objektu historické sýpky vybudováno Kulturně komunitní centrum

kc info


Aktualizováno: 26.06.2024 – Michaela Kubernatová