www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:ČTVRTEK 06.08.2020 SVÁTEK MÁ:OLDŘIŠKA}
OBČAN / Otázky a odpovědi

ZEPTEJTE SE NA ÚŘADU


Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha Čakovice a Úřadu městské části Praha Čakovice. Pro vložení dotazu není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha Čakovice nebo voleným zástupcem samosprávy. Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. 
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10            
Otázka: 2 prosby a 4 podněty předsedovi KV D. Kajprovi Část 1 (Miroslav Hrubý 15.1.2019 8:40)
Vážený pane předsedo KV ZMČ, Třeboradice 15. 1. 2019
velmi si cením a děkuji Vám za zpřesnění slibu, že se KV bude zabývat všemi podněty občanů. Mám však obavu, aby KV svůj nový komunikační kanál neuzavřel “nevyhodil” tak, jako pan redaktor Káva zlikvidoval rubriku "Ohlasy čtenářů" v radničním zpravodaji, - prý pro nedostatek poslaných příspěvků /názorů. Pro ten případ si dovoluji poslat podnětů víc a předpokládám, že nedojde k jejich selekci ve prospěch stížnostíi mezi sousedy typu, ”kdo komu počůral plot.” Jistou zárukou, že KV bude fungovat v intencích vymezených zákonem doufám bude ve svém druhém volebním období činný člen výboru, právník. Jen těžko si lze představit, že by on, či noví členové KV, resp. nově zvolení zastupitelé po seznámení s podklady (v příloze) připustili pokračování zavedených zvyklostí a tím poškodili, resp. dali všanc své profesní renomé. K té obavě, v předstihu i jako varování připomínám, že minulé Kontrolní výbory de facto nedokončily své mandáty. První KV ZMČ v roce 2014 rezignoval, druhý v činnosti nepokračoval poté, co se v letech 2016/17 marně obracel k Vám, resp. k Radě MČ s výzvami k řešení zjištěných pochybení. K transparentní činnosti, dobré funkčnosti jediného kontrolního subjektu veřejné správy (Útvar auditu MČ nezřídila) předesílám dvě prosby:
1) Předejte prosím členům KV ZMČ právní stanovisko / doporučení dozorového orgánu MV ČR z podzimu 2018, č. j. MV-107108-2/ODK-2018 2) Seznamte prosím členy KV ZMČ se zápisem 5. schůze KV ZMČ konané dne 9. 5. 2016.
Podněty další, pro činnost KV ZMČ zásadní, budou jistě jasné a srozumitelné. Věřím, že uznáte, že srozumitelnost - pochopení smyslu konkrétních podnětů je podmíněna znalostí podkladů, které k jejich podání vedly. Přesněji, pochopení podnětů orgánem, jemuž je adresován. K tomu je nezbytné, aby byl KV ZMČ, kolektivně rozhodující orgán seznámen s dosavadními kontrolními praktikami v MČ Praze Čakovicích, ve všech souvislostech. Tedy i s více stanovisky, doporučeními od dozorových orgánů, auditora, resp. z metodických pokynů ODK MV ČR. K tomu účelu jen jeden strohý podnět nestačí, a proto jsem jej zpracoval v několika souvisících částech.
Podnět 1) V 1. zasedání KV nastavte pro existenci výboru a poté zastupitelstvem nechte schválit zásadní dokument, Status výboru ZMČ. Vím, že nejsem jediný, koho vyděsilo rozhodnutí, v němž o své vůli, před prvním zasedáním Kontrolnímu výboru vymezujete intence, časově mantinely, zaměření, rozsah činnosti, čímž de facto nad rámec své kompetence suplujete chybějící status výboru, poradního orgánu zastupitelstva. Tento postup vnímám jako iniciativní výzvou zřizovateli / Zastupitelstvu, jemuž je tento ze své činnosti odpovědný, aby Status pro svůj poradní orgán sám nastavil, veřejně projednal, schválil a tím jej legitimizoval.
Podnět 2) Na základě schváleného Statusu prosím iniciujte revizi pravidel jednání výboru - Jednacího řádu KV ZMČ Praha Čakovice. Na webu MČ je zveřejněn neúplný, zastupitelstvem neschválený, tudíž neplatný. Místní dlouhodobé spory o rozsah a dělbu pravomocí ke kontrolní činnosti vyvolávají nutnost ověřit zda, resp. do jaké míry v minulosti Kontrolní výbor ZMČ, bez dozoru zastupitelstva neobcházel ustanovení zákona.
Otázka: Urgence dotazu ve výrazně veřejném zájmu (Miroslav Hrubý 7.1.2019 14:43)
Na webovém formuláři OBČAN, jsem 20. 12. 2018 zpřesnil dotaz panu předsedovi KV Kajprovi (úplný text níže). Dotaz byl reakcí na jeho vyjádření záměru třídit, čím se ne / bude pod jeho vedením Kontrolní výbor ZMČ zabývat. Uložení dotazu bylo potvrzeno 20. 12. 2018. Konkrétně, zda budou členové KV seznámeni se stanovisky dozorových orgánů?

Dotaz urguji a dovoluji si ptát na jeho předání resp. zveřejnění, případně očekávaný termín k vyřízení. Byl formulován ve výrazně veřejném zájmu záměrně před avizovaným 1. ustavujícím zasedáním Kontrolního výboru.

Děkuji za odpověď.

Miroslav Hrubý
Odpověď: (Daniel Kajpr 9.1.2019 13:53)
Vážený pane Hrubý,
KV se bude zabývat všemi připomínkami, stížnostmi, podněty a nápady občanů, které se budou týkat MČ Praha Čakovice a budou časově spadat do minulého volebního období nebo současného. Mám dojem, že je to jasné a srozumitelné. První jednání KV bude 21.1.2019, máte-li nějaký podnět, tak jej podejte.
Zdraví, Daniel Kajpr
Otázka: Pane předsedo, zkuste prosím pochopit smysl dotazu (Miroslav Hrubý 20.12.2018 16:00)
Vážený pane Předsedo KV ZMČ,

vážím si rychlosti, s níž na dotazy odpovídáte. Bohužel tak činíte znovu pouze formálně. Meritum dotazu bylo širší, cituji: „ … ptám se na předání právních stanovisek i doporučení dozorových orgánů z podzimu 2018.“ K němu jste se nevyjádřil.

Příslib, že se KV bude samozřejmě zabývat dotazy a připomínkami občanů by byl jistě skvělý, kdyby pro ten záměr zastupitelé včas vytvořili / nastavili podmínky v Jednacím řádu KV ZMČ kupř. po vzoru MČ Praha Letňany SO 18, do něhož naše MČ spadá. Místní praxe, jak z výkonu funkce radního nemůžete nevědět, se (pod dozorem smluvní AK) odehrává v intencích u nás zakořeněného právního stanoviska, „… co nám zákon výslovně neukládá, - nemusíme dělat!“ A je pravda, že zákon skutečně, výslovně neukládá, aby ZMČ přijalo Jednací řád pro jednání KV. Tuto skutečnost za Radu MČ využil pan starosta, když rezolutně odmítl přijmou i JŘ pro Radu MČ slovy, cituji:

„Nevidím žádný důvod k tomu, aby se vytvářel jakýkoliv jednací řád, není třeba si plést na sebe bič typu jednací řád; nemusíme skákat z oken, jako radní v jiných MČ.” Spor o přijetí JŘ: „charakterizuji jako technokratický přístup. Jde hlavně o to všude na všechno udělat pravidla, pak si uděláme čáry, jak se chodí na záchod, a pak přestaneme být lidi!“

Z výroku výše nelze očekávat, že se výměnou předsedy KV trend rozhodování koaliční většiny zastupitelstva v naší samosprávě změní, - nedostanou-li všichni zastupitelé od KV ZMČ (v souladu s platným zákonem) podnět. Stejně neorientovaní mohou paradoxně být i členové KV ZMČ, jimž k projednání nepředáte / do programu zasedání KV ZMČ nezařadíte zmíněné podklady, Z nich alespoň právní stanoviska a doporučení dozorových orgánů z podzimu 2018.

K Vašemu názoru: „KV se nebude se zabývat kauzami, které nemůže ovlivnit ani vrátit, tedy záležitostmi staršího data,“ si dovoluji připomenout, že nejde o kauzy, ale kontrolní činnost/specifikovanou v ZoP, časově neomezenou. Omezením může být platnost kontrolovaných rozhodnutí/usnesení, - obecně úplných kontrolovaných podkladů.

Chci být vstřícný a proto se Vás (předsedy KV) ptám: Požadujete k rozhodnutí Předat právní stanoviska a doporučení dozorových orgánů z podzimu 2018 členům KV nějaký další podnět? Mám kupř. na mysli podnět od skupiny občanů, či části zastupitelů, jimž byly / jsou interní pravidla a směrnice, přijatá Radou MČ k zajištění transparentnosti jednání, jimiž se MČ ve své samostatné působnosti řídí, dosud utajena s obligátním zdůvodněním: „Žádný právní předpis neukládá povinnost seznamovat s interními Pravidly a Směrnicemi všechny zastupitele!“

Nevím, zda znáte praxi jednání KV ZHMP i KV ZMČ P-Letňany. Jisté je, že jednání jejich výborů jsou veřejnosti přístupná a v porovnání vycházejí naše místní pokusy o vyloučení veřejnosti z jednání KV v Čakovicích jako zbytečně diskriminační. Váš neurčitý příslib zabývat se dotazy a připomínkami občanů, jakkoli lze považovat za laskavost, se v kontextu se sousední MČ bohužel jeví jako nepochopení zákonné povinnosti.

S pozdravem Miroslav Hrubý
Otázka: Poděkování za odpověď - doplnění dotazu vč. zdůvodnění (Miroslav Hrubý 19.12.2018 10:32)
Vážený pane Předsedo KV ZMČ,
děkuji Vám za rychlou, i když nekonkrétní odpověď. V předstihu před 1. jednáním výboru kvituji, že Vám položené dotazy nejsou nesrozumitelné. Z Vaší reakce však vyplývá nejasnost, zda se KV vůbec bude dotazy zabývat, zda někde neuvíznou jako výzvy minulých kontrolních výborů adresované radě MČ, jíž jste byl členem/zástupcem starosty. Svolání jednání výboru a pořízení zápisu ukládá zákon, ale protože i KV rozhoduje kolektivně, marně hledám potvrzení, že předmětné dotazy hodláte tlumočit kolegům a zařadit je do programu jednání.
Jistě chápete, že do té doby, musím Vaší nabídku: „dotazy adresujte přímo mně a já na ně budu i veřejně odpovídat“ – považovat za velmi předčasnou.
Důvodů k malé důvěře je, přiznávám víc. Spadá mezi ně zejména řízené omezení komunikace občanů s vedením městské části, konkrétně likvidace hlavního informačního kanálu směrem k občanům v periodickém radničním zpravodaji U nás v Čakovicích. Jistě víte, že rada MČ sice už před 6 lety přijala, ale zatím utajila svá vlastní pravidla k „Zabezpečení kvality komunikace mezi úřadem a občany.“ Dále je pravda, že sice zveřejnila, ale nehlídá dodržování další svých, tentokrát Pravidel pro vydávání zpravodaje, a současně nezávislému šéfredaktorovi toleruje, že z obsahu tisku vydávaného za veřejné prostředky svévolně „vyhodil“ dotud pravidelnou rubriku „Ohlasy čtenářů.“ Přesto, že i na radniční tisky se vztahuje Tiskový zákon 46/2000 Sb. a pan redaktor je profesně vázán Etickým kodexem novináře.

Využívám tedy nabídku, a před Vámi avizovaným 1. jednání KV si dovoluji dodatečně ověřit, zda svým novým kolegům v KV předáte Vám / bývalému radnímu/ známé, úplné podklady z letité kauzy účelového, úředního upírání informací požadovaných podle (InfZ) - zákona o svobodném přístupu k informacím. Zejména se ptám na předání právních stanovisek resp. doporučení dozorových orgánů z podzimu 2018. Tím počinem by se mohlo podařit odvrátit ostudu městské části hrozící z průběhu soudního sporu na doporučení orgánu dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.

V kontextu pozdravu „Světu mír“ si dovoluji opáčit, vypůjčit místně aktuální výzvu: „ Jen aby se říkala pravda a neužívala demagogie,“ od bývalého zástupce starostky MČ pana JUDr. M. Krištofa z doby Vašeho prvního působení v KV ZMČ Praha Čakovice.

Klidné vánoční svátky a dobré skutky v roce 2019 přeji

Miroslav Hrubý
Odpověď: (Daniel Kajpr 19.12.2018 16:51)
Vážený pane Hrubý,
KV se bude zcela samozřejmě zabývat dotazy a připomínkami občanů a to v intencích a mantinelech současného, případně minulého volebního období. Nebude se zabývat kauzami, které nemůže ovlivnit ani vrátit, tedy záležitostmi staršího data. Takové dotazy směřujte na vedení radnice, nejsou v kompetenci KV.

S pozdravem
Daniel Kajpr
Otázka: Dotaz panu Zs. D. Kajprovi k ověření vůle předsedy KV ZMČ jednat v souladu s platným zákonem a místními pravidly, - současně funkčnosti webové rubriky Dotazy občanů. (Miroslav Hrubý 14.12.2018 16:51)
Vážený pane Kajpře,
poté co jste „vyměnil“ funkci radního / zástupce starosty za post předsedy Kontrolního výboru zastupitelstva naší městské části si dovoluji využít rubriku Otázky a odpovědi na úředním webu a položit Vám několik dotazů. Věřím, že jako nejvyšší kontrolor ZMČ ctíte pravidla nastavená radou MČ a na otázky týkající se jednání orgánů MČ (tedy i KV) pravdivě odpovíte. Vycházejí z metodik dozorového orgánu MV ČR a zákona o Praze, který zkr. říká, že „Kontrolní výbor je zřizován jen pro potřeby nejvyššího, přímo zvoleného, veřejně jednajícího zastupitelstva MČ.” Litera zákona o Praze v ustanovení § 77 a 78, s odkazem na § 100 t.z. členům KV ZMČ stanovuje rozsah kontrolní činnosti a ukládá povinnost vykonávat funkce odpovědně, s úplnou znalostí všech posuzovaných faktů a skutečností. To v případě našeho KV ZMČ pro jeho členy znamená mít přístup ke všem interním pravidlům, předpisům a směrnicím, jimiž se MČ Praha Čakovice v samostatné působnosti řídí. Z neplnění této zásadní podmínky, díky negativním rozhodnutím, usneseními Rady MČ a názoru smluvní AK, konkrétně omezení přístupu k informacím opozičním zastupitelům vyplývá nezbytnost soudního řešení. Tak zní doporučení odboru dozoru nad veřejnou správou ODK MV ČR.

Mohl byste prosím v předstihu, před zahájením činnosti KV pro období 2018-2022 vysvětlit, zda jste v souladu s ustanoveními zákona ochoten iniciovat přehodnocení, resp. revidovat současná/é:

a) Dosud platná, diskriminační, pravidla jednání KV (JŘ). JŘ KV současný, na webu zveřejněný evidentně koliduje se zákonem, svévolně selektuje, „účast dalších osob u jednání “váže na většinový souhlas členů výboru, - chybí mu základní údaje. Jakým usnesením, kterého orgánu, kdy byl přijat resp. stanovení platnosti.

b) Odpírání přijetí Etického kodexu zastupitelů i zaměstnanců ÚMČ. Odmítání MČ přijmout odpovědnost vyplývající z § 159 Občanského zákona

c) Bránění členům KV, (kteří jsou vázáni Zs. sliby) v monitorování průběhů výběrových řízení. Nezbytnost vyřešení rozdílů míry odpovědnosti za rozhodování mezi členy KV/ zastupiteli, oproti nikým nevoleným občanům vybraným výlučně radními.

d) Utajování obsahu auditu pořízeného z rozpočtu MČ k Zabezpečení kvality komunikace s občany. Bude KV ZMČ za vašeho předsednictví i nadále zastupitelům i občanům tajit úplný obsah usnesením Rady MČ přijatými interními pravidly a směrnicemi?

Jste zkušený zastupitel, člen KV už z prvních let existence zákona 131/2000 Sb. o hl. m. Praze. Jako nedávný místostarosta jistě víte, že předcházející kontrolní výbory rezignovaly poté, co (a to i za Vašeho působení v radě MČ) nedostávaly ke své činnosti dostatečný prostor. Toto tvrzení dokládají mj. zápisy z jednání KV od 2012 do 2017. Důvodem rezignace bylo rozhodnutí, jímž pan starosta /na doporučení své právní kanceláře / upřel členům KV možnost monitorovat průběh výběrových řízení k veřejným zakázkám (viz výše) a hlavně trestuhodná ignorance usnesení /výzev KV z 27. 3. 2017, cit: „ KV konstatuje, že ze strany RMČ nebyly zodpovězeny dotazy ze schůze KV z 9. 5. 2016. KV žádá RMČ o informaci zda, a kdy se RMČ dotazy ze schůze KV ze dne 9. 5. 2016 zabývala.”

Předpokládám, že se KV pod Vaším vedením v rozporu se zákonem stanoveným rozsahem kontrolních činností už nebude zabývat stížnostmi občanů na sousedy tak, jako svou kontrolní roli pojal za Vaší účasti / členství v roce 2003.

Děkuji za odpovědi, možná nejlepší vánoční dárek občanům / mandantům.

Miroslav Hrubý
Odpověď: (Daniel Kajpr 17.12.2018 15:34)
Vážený pane Hrubý,
KV zatím ještě nebyl ustaven. Pokud se tak stane na dnešním zasedání ZMČ, svolám jej na první dekádu měsíce ledna. Z jednání bude učiněn zápis a ten bude veřejně k dispozici na webových stránkách MČ. Pokud budete mít k jednání a výstupům KV připomínky, adresujte je přímo mně a já na ně budu i veřejně odpovídat.

Světu mír,
Daniel Kajpr, zastupitel MČ Praha Čakovice
Otázka: obchod (Dušan Suchý 8.12.2018 15:15)
Dobrý den,v ulici Schoellerova se staví nový potravinový obchod,můžete mi říct,co zde bude za prodejnu?(Billa,Lidl...)
děkuji
Odpověď: (Kateřina Marhoulová 20.12.2018 8:00)
Dobrý den,
dle informací, které máme od investora, by se mělo jednat o prodejnu Lidl.
S pozdravem, Kateřina Marhoulová
Otázka: Vánoční osvětlení (Simona Červená 5.12.2018 11:22)
Dobrý den,
proč letos není žádné vánoční osvětelní v Čakovicíh /kromě stromu u zámku/
Odpověď: (kmarhoulova 5.12.2018 11:37)
Dobrý den,
omlouváme se všem občanům MČ Praha - Čakovice, že na sloupech ještě nemohou potkávat tradiční vánoční osvětlení. Je to z toho důvodu, že Praha, jako vlastník a provozovatel veřejného osvětlení, změnila způsob provozování, které vede k tomu, že bohužel "nesvítíme" ještě po 1. adventní nedělí, jak jsme v minulosti byli zvyklí. V tuto chvíli už ale můžete vidět osvětlený strom na zámku i před budovou radnicí a my pevně věříme, že se v nejbližších dnech dočkáme rozsvícení také zbytku.
Hezké svátky, Kateřina Marhoulová

Otázka: Otázka: Proč v rubrice Dotazy a odpovědi povinný subjekt nereaguje na položené, přijaté, uložené dotazy? (Miroslav Hrubý 28.11.2018 12:58)

Vážená paní Marhoulová,
je zřejmě, že ve webové rubrice MČ - Otázky a odpovědi na dotazy zjevně se týkající samostatné působnosti samosprávy MČ suplujete Radu MČ. V říjnu a listopadu jste potvrdila přijetí / uložení nejméně dvou dotazů, které evidentně navazovaly na Vaši poslední odpověď z 15.10. 2018. Na přijaté dotazy adresované k některému orgánu samosprávy jste neragovala. Vzhledem k Vašemu pracovnímu zaměření / pověření si patrně osobujete hodnotit ne/srozumitelnost i dotazů položených povinnému subjektu, nikoli výlučně nevoleným úředníkům státní správy, přestože potvrzujete, že " o obsahové podobě webových stránek rozhoduje především rada" - nikoli úřad MČ.
Vzhledem k faktu, že ve sporu o zveřejnění jde o "transparentnost jednání povinného subjektu" v zájmu, cituji: Zabezpečení kvality kominikace mezi úřadem a občanem, - konkrétně o utajovaná pravidla komunikace s občany proklamovaná a usnesením Rady MČ přijatá před 6 lety jsem nucen (patrně do serie dalších marných dotazů) přidat konkrétní, adresovaný současným členům Rady MČ:


Vzhledem k faktu, že jde o "transparentnost jednání povinného subjektu" v zájmu, cituji: Zabezpečení kvality kominikace mezi úřadem a občanem, - konkrétně o utajovaná pravidla komunikace s občany přijatá před 6 lety usnesením a proklamovaná bývalou Radou, jsem nucen (patrně do serie dalších marných dotazů) přidat konkrétní, adresovaný současným členům Rady MČ: Patří,či nepatří právní stanoviska a rozhodnutí nadřízených orgánů, v nichž tyto hodnotí rozhodování Rady MČ Praha Čakovice ve věci dodržování právních předpisů, - mezi povinně zveřejňované informace podle zákona 106/1999 Sb. (InfZ)?
Resp. prosím o upřesnění jakou formu dotazů mohu zvolit, abych vyhověl Vaší představě o, - " jasně formulovaných a konkrétních dotazech vztahujících se k jednotlivým tématům."

Děkuji za předání a vyřízení dotazu ze strany povinného subjektu.
M. Hrubý
Otázka: Dotaz na místní způsoby evidence a vyřizování žádostí o informace podle zákona 106/1999 Sb.důvod neúplnosti (Miroslav Hrubý 14.10.2018 11:33)
Otázka:
Z jakého důvodu MČ Praha Čakovice (povinný subjekt) v rubrice Informace poskytnuté podle InfZ na webových stránkách uvádí pouze svá stanoviska? Jde mi o odpovědi MČ prokazatelně nepravdivé, vůči nimž byla podána odvolání. Rozhodnutí MČ, v němž pan starosta odmítl informace poskytnout (zveřejněné odpovědi pod č. 4 - 2018) kontrolní odbor Magistrátu zrušil a vrátil k novému projednání. Následně se k mnohaletému pokračování sporu o diskriminaci opozičních zastupitelů, upíráním relevantních podkladů k rozhodování, přijetí, zveřejňování a dodržování radou MČ přijatým interních pravidel a směrnic vyjadřoval nejen Magistrát, ale i nadřízený kontrolní odbor Ministerstva vnitra který, cituji: "Za reálný prostředek proti rozhodnutí MČ považuje žalobu podle soudního řádu správního." Opravdu se budou muset občané, resp. jejich zastupitelé s vedením čakovické radnice soudit, nebo městská část v souladu se svým slibem někdy " Zabezpečí kvalitu komunikace mezi úřadem a občanem" v souladu s vládní strategií boje proti korupci?
Kdo je zodpovědný za obsah webových stránek MČ?
Proč MČ P - Čakovice dosud nepřijala žádný Etický kodex ?
Odpověď: (Kateřina Marhoulová 15.10.2018 9:41)
Vážený pane Hrubý,
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, má povinný subjekt povinnost poskytovat a zveřejňovat informace, vztahující se k jejich působnosti. Toto MČ Praha - Čakovice činí a veškeré takové odpovědi můžete najít na našich webových stránkách.
S pozdravem, Kateřina Marhoulová
Otázka: Kanalizace v ulici Kostelecká. (Štencl Petr 6.9.2018 15:04)
Dobrý den, co MČ Čakovice konkrétně udělala/dělá pro to, aby se v ulici Kostelecká realizovala již schválená výstavba kanalizace?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (Kateřina Marhoulová 11.9.2018 11:05)
Dobrý den,
dle mých informací bohužel Městská část Praha – Čakovice v této věci může pouze upomínat úředníky Magistrátu hl. města Prahy a kompetentní radní, kterou je v tomto případě RNDr. Jana Plamínková (STAN). Toto starosta i místostarostové opakovaně dělají (schůzky, telefonáty, osobní jednání na MHMP, místní jednání za účasti projektantů), bohužel však přes řadu slibů a dílčích studií nedošlo k žádnému konkrétnímu posunu v této věci ze strany MHMP, jakožto investora.
S pozdravem, Kateřina Marhoulová
Otázka: Pripominkovani Metropolitniho planu (Jakub Hartych 4.8.2018 21:33)
Dobry den, prosim o informaci, jake pripominky byly schvaleny a odeslany na IPR.
Pripadne zda budou pripominky za MČ Čakovice prezentovany i na strankach www.cakovice.cz.
Predem dekuji za brzkou odpoved.
S pozdravem
JH
Odpověď: (Kateřina Marhoulová 6.8.2018 10:56)
Dobrý den,
připomínky k metropolitnímu plánu naleznete v sekci "Městská část/Rozvoj/Návrh Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) - připomínky MČ Praha - Čakovice".
S pozdravem, Kateřina Marhoulová

Otázka: Čakovický park (Rieglová Petra 31.7.2018 20:34)
Hezký den,
již několik týdnů po sobě se snažím sbírat odpadky v Čakovickém parku. ůklid se velmi zhoršil. Bohužel lidí přibívá ( Čakovické nové sídliště atd..) a nepořádek se velmi projevuje - kolem laviček, pod stromy atd..Je to opravdu škoda, že si lidé tak krásného parku neváží.
Další dotaz mám ohledně rybníků v parku. Je zde povoleno koupání ? ...lidé si začínají dělat s rybníku koupaliště. Je možné nějaké opatření ( zákaz) ? Moc děkuji
Odpověď: (Kateřina Marhoulová 7.8.2018 11:50)
Dobrý den,
děkujeme za Vaše upozornění k úklidu, které bylo předáno na Odbor rozvoje a údržby obce. Jak sama zmiňujete, míst, které je ze strany MČ Praha - Čakovice třeba uklízet, sekat a podobně neustále přibývá a na tomto odboru navíc, přes veškeré snahy, lidé stále chybí (výběrové řízení na pracovníky je vyhlášeno téměř nepřetržitě a bohužel nepříliš úspěšně).
Pokud jde o rybníky v parku, jsou spravovány Rybářským svazem, který ale koupání povoluje na vlastní nebezpečí, i když nedoporučuje.
S pozdravem, Kateřina Marhoulová
Otázka: Dotaz panu místostarostovi, v jehož gesci je starost o zeleň. ( Miroslav Hrubý 30.7.2018 9:31)
Vážený pane Kajpře, jste zahradník, Nabídl jste: "Budete-li mít i jiné dotazy nebo upřesnění ke korzu, neváhejte se na mě obrátit." - Na "našem korze" mezi dekoračními sloupy a dubovámi kmeny / lavičkami usychá vysazený sad jabloní i hrušní. K investici za cca 700. 000 Kč jste kázal cit:
"Nám zbývá se o plochu dobře a vhodně starat, udržovat ji, aby byla k rekreaci obyvatel Třeboradic a okolí."
Mohl byste prosím zajistit jejich rychlou zálivku? Dovoluji si předpokládat, že k této akci není třeba vyhlašovat veřejnou zakázku, či další odbornou studii. Pro období příštích suchých let by v rámci této investice asi nebylo od věci zakoupit několik zavlažovacích vaků v ceně cca 600 Kč/kus.

Děkuji za skomírající zeleň.

Miroslav Hrubý


Budete-li mít i jiné dotazy nebo upřesnění ke korzu, neváhejte se na mě obrátit.stromy k nimž jste za obec prohlásil
Nám zbývá se o plochu dobře a vhodně starat, udržovat ji, aby byla k rekreaci obyvatel Třeboradic a okolí Na levém břehu Třeboradického potoka usychají ísto starosta MČ Čakovice pan D. Kajpr 13. 6. 2018- o „akátových sloupech.“
Anima Horti. Architekti vypracovalo nejprve studii a v roce 2015 i projektovou dokumentaci k dílu. Nejprve došlo k úpravám zelené – vykácení a prořez dřevin, následně vysazení sadu s jabloněmi, stromů podél pole a několika solitérům + skupinám keřů. Byly provedeny zemní práce, srovnání terénu, vytvořena cestička podél potoka apod. Cena za dílo v roce 2016 byla 517.000,-, realizátor Green Art, s.r.o., Ing. Nechanický. V roce 2017 vytvořil a instaloval truhlář Pavel Strnad dubové lavičky (14.000,-/ ks) a schody (20.000,-) a letos v zimě firma Michal Toman akátové sloupy (49.000,-/ 19 ks, včetně montáže). Sloupy jsou skutečně jen estetický prvek navržený architektem. Nám zbývá se o plochu dobře a vhodně starat, udržovat ji, aby byla k rekreaci obyvatel Třeboradic a okolí. Celkový rozpočet na akci byl vypočten architektem na 785.500,-, naše konečná cena je 656.000,- (vše po zaokrouhlení). Budete-li mít i jiné dotazy nebo upřesnění ke korzu, neváhejte se na mě obrátit.
Odpověď: (Daniel Kajpr 8.8.2018 10:12)
Vážený pane Hrubý,
o stavu zeleně v Třeboradickém korzu samozřejmě víme. Ujišťujeme vás, že stromy a keře jsou pravidelně zalévány naší TS. V obci obhospodařujeme několik stovek stromů a není v silách TS zalévat jednu část denně ani obden. Stromy jsou ve stavu jaký dovolí letošní léto a to je, jak jistě sám vidíte, extrémně suché a teplé. Je levnější pro naší MČ v příštím roce stromy, které nevyraší obměnit za nové, než najmout firmu a techniku nebo více zaměstnanců (kteří nejsou) na zalévání. Příroda si musí poradit sama a věřte, že to umí lépe než my.
S pozdravem, Daniel Kajpr

Otázka: Dotaz na odpovědnost za obsah a úplnost zápisů, potažmo úředních webových stránek (Miroslav Hrubý 20.7.2018 12:07)
Dobrý den,
dovolte prosím obecný dotaz: V době od ukončení zasedání ZMČ do pořízení stenozáznamu, a z něj poté oficiálního zápisu (cca 14 dní) si ověřovatelé nemohou pamatovat, co přesně v jednání zaznělo. Videozáznamy jsou v naší MČ mazány.

Můžete prosím sdělit, kdo konkrétně je odpovědný za zveřejnění dotazů položených do rubriky Otázky a odpovědi?

V době vzniku této rubriky paní tajemnice Ing. Pekařová na žádost sdělila:
Vážený pane zastupiteli,
"... musím upřesnit, že obsah webu MC není plně v kompetenci tajemníka. O jeho podobě jak grafické, tak obsahové, rozhodují především pan starosta a radní."

Kam se dříve poděli / možná i zítra podějí dotazy položené, ale nezveřejnéné a tudíž nezodpovězené?

Děkuji za reakci.

M Hrubý

Odpověď: (Kateřina Marhoulová 15.8.2018 9:03)
Vážený pane Hrubý,
Váš dotaz je současně i odpovědí. Jak sám uvádíte, o grafické i obsahové podobě webových stránek rozhoduje především rada, nikoliv tajemník. Pokud jde o sekci "Otázky a odpovědi", je zde opět jasně uvedeno: "....Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům." Pokud tedy dotaz není jasný, nebo byl již konzultován, není povinností jej znovu opakovat.
Pokud jde o zápisy z jednání Zastupitelstva MČ, opět Vás musím odkázat na stenografický záznam, který je vždy součástí zveřejněného zápisu, do kterého není možné doslovně opakovat vše.
Hezký den, Kateřina Marhoulová
Otázka: Proč oba místostarostové k problému záplav v Třeboradicích lhali? (Miroslav Hrubý 28.6.2018 8:33)
Dobrý den paní Marhoulová,
Na Vaší radu jsem obsah obou dokumentů porovnal, děkuji za tip Výsledek vyvolat nutnost si dalším dotazem ověřit, zda náš úřad MČ uznává zápis ze zasedání zastupitelstva za veřejnou listinu dokládající průběh zasedání. Jako každá veřejná listina by měl i zápis být vybaven presumpcí správnosti svého obsahu. To znamená, že skutečnosti v něm uvedené je nutno pokládat za pravdivé, pokud se neprokáže opak. Vyhotovováni, správnosti a úplnosti zápisu je nutno věnovat pozornost jak po formální, tak obsahové stránce, - neboť zápis je zásadním dokumentem o činnosti nejvyššího orgánu obce...
Zpět k dotazu, fakta: Stenozáznam zachytil interpelaci Zs. Ing. Štefaniče na 5 stranách. Vlastní dotaz je do zápisu přeformulován nepřesně. To by tolik nevadilo, - logicky zkrácený, ale bojužel obsahově velmi matoucí.Zcela nesmyslně je přidán odkaz na potok Mratínský. Hlavně však v zápise chybí opakovaný odkaz na dokument, kvůli němuž podle místostarostů nelze záplavám - zatím zabránit. Chybí jakákoli zmínka o, v diskusi dlouho přetřásané „ Studii odtokových poměrů, včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Třeboradického potoka."
Na konci května 2018 - 1. mistostarosta: "nevěděl jestli je studie hotová" - a druhý oznámil, že: "je prakticky před dokončením."
Pravdou však je, že tuto studii zadanou patrně Min. životního prostředí zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., už v dubnu 2016 a zveřejnil s předpokládaným termínem realizace březen 2017 – červen 2018 !!!
Takže je na pováženou, co utajováním dokumentu, místostarostové sledují. A vůbec není jasné, co je vlastně horší: "Opravdu o ní nevěděli a rozhodovali podle pokynú developera, - nebo věděli a 7 miliónový příspěvek investora do pokladny MČ vážil víc než zájmy ohrožených občanů?

A protože s přesností zápisu přímo souvisí doba, po jaké jej vybraní zastupitelé ověřují (mají svá povolání, civilní starosti)a tudíž si nemohou kupř. 3 týdny potřebné k pořízení stenozáznamu a z něj pak zápisu pamatovat, co přesně v jednání zaznělo, doporučuji pohlédnout se jinde, kde videozáznamy po skončení zasedání nemažou a umísťují je mezi dokumenty z jednání na webovém portálu.

Děkuji za vyvrácení pochybnosti o věrohodnosti mandatářů, zmíněných místostarostů.

Miroslav Hrubý


Odpověď: (Kateřina Marhoulová 11.7.2018 10:31)
Dobrý den, pane Hrubý,
děkujeme za Vaše názory. Pokud jde o "Studii odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí třeboradického potoka", dokumentace byla na úřad doručena teprve začátkem minulého týdne a v tuto chvíli je již zveřejněna na našich stránkách v sekci "Rozvoj", kde si ji můžete podrobně prohlédnout http://cakovice.cz/11214_Studie-odtokovych-pomeru-vcetne-navrhu-moznych-protipovodnovych-opatreni-v-povodi-treboradickeho-potoka).
Hezký den, Kateřina Marhoulová
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10