www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:STŘEDA 21.10.2020 SVÁTEK MÁ:BRIGITA}

Samospráva obce, volené orgány


Kompetence samosprávy
Samospráva se především stará o chod obce, správu majetku a jeho rozvoj, kulturní, sportovní a společenský rozvoj obce.
Zástupci samosprávy městské části jsou vám dále plně k dispozici pro vyřízení vašeho problému, případně vám poradí jak postupovat dále, pokud není v kompetenci samosprávy váš požadavek vyřídit přímo.

Organizace samosprávy

Starosta

Ing. Jiří Vintiška

Starosta zastupuje městskou část navenek a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu. Jeho postavení lze velmi vzdáleně přirovnat ke statutárnímu orgánu právnické osoby, což však vůbec neznamená, že má pravomoc samostatně rozhodovat o záležitostech patřících do samosprávy městské části. Protože o většině otázek v samostatné působnosti rozhodují kolektivní orgány městské části, tedy rada nebo zastupitelstvo, může starosta právní úkony podléhající schválení kolektivním orgánem provádět jen po předchozím schválení příslušným orgánem. Jinak jsou tyto úkony od počátku neplatné.

 

Rada MČ Praha - Čakovice

Rada městské části je výkonným orgánem v samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti ZMČ. Tvoří ji starosta, místostarostové a další radní, kteří jsou voleni zastupitelstvem městské části. Rada připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Radě městské části jsou zákonem vyhrazeny některé činnosti v rámci samostatné působnosti zejména pak zabezpečení hospodaření městské části a na návrh tajemníka zřizování a změny organizační struktury úřadu městské části (§ 94 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze). Rada má 7 členů, schůze rady svolává starosta dle potřeby, zpravidla jednou za dva týdny. Jednání rady jsou neveřejná.Zastupitelstvo MČ Praha - Čakovice

Městská část Praha-Čakovice je samostatně spravována Zastupitelstvem městské části Praha-Čakovice (dále jen „zastupitelstvo“). Zastupitelé byli zvoleni v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Má 21 členů, přičemž tento počet je stanoven, v souladu se zákonem č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „zákon“) s přihlédnutím k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu městské části.

Zastupitelstvo vykonává zákonem svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti městské části (§ 89 odst. 1 a 2 zákona), volí ze svých řad starostu městské části (dále jen „starosta“), jeho zástupce a jednotlivé členy rady městské části.

Zasedání zastupitelstva svolává písemně starosta a to podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Místo, doba a navržený program připravovaného zasedání zastupitelstva jsou uveřejněny na úřední desce městské části Praha-Čakovice vždy nejméně 7 dní před jeho konáním. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a jejich průběh se řídí schváleným Jednacím řádem zastupitelstva městské části. Z průběhu zasedání je pořizován zápis, který je uložen a zveřejněn na internetových stránkách.Co nepatří do kompetencí samosprávy
Samospráva městské části především zásadně nesmí zasahovat do výkonu státní správy (např. stavební řízení, povolování kácení, rozhodování o dopravním značení atd., a to i v případě, že výkon státní správy provádějí pracovníci Úřadu dané městské části). V této souvislosti má městská část (resp. její samospráva) právo maximálně vyjádřit svá stanoviska. Ve věci vyjádření stanoviska k průběhu výkonu státní správy má samospráva jako veřejnoprávní korporace obvykle stejné právo jako běžný občan (ovšem s nižší flexibilitou díky nutnosti kolektivního rozhodování).

Také je třeba si uvědomit, že ne všechny samosprávné kompetence jsou delegovány na samosprávy pražských městských částí, ale že jsou ponechány na rozhodování hl.m. Prahy nebo jím zřízených organizacích. Například organizaci dopravy tak rozhoduje ROPID, o tom, kde doplnit veřejné osvětlení zase rozhoduje společnost, která se o správu veřejného osvětelení stará atd. Městská část se svými iniciativními návrhy a trvalou spoluprácí samozřejmě snaží přispět k tomu, aby rozhodnutí byly ve prospěch občanů Čakovic, Miškovic a Třeboradic.

15.05.2019 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 69091 x