www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:STŘEDA 23.09.2020 SVÁTEK MÁ:BERTA}
ÚŘAD / Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.


Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.
ÚPLNÝ A OFICIÁLNÍ NÁZEV
Městská část Praha - Čakovice
úřad městské části Praha - Čakovice


2.
DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ POVINNÉHO SUBJEKTU VČETNĚ PODMÍNEK A PRINCIPŮ, ZA KTERÝCH PROVOZUJE SVOU ČINNOST

Městská část Praha - Čakovice vznikla jako součást územního samosprávního celku hlavního města Prahy. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem. Postavení městské části a její působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy. Městská část zajišťuje prostřednictvím Úřadu městské části činnosti náležející do působnosti samosprávy a vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze, zvláštními zákony a Statutem hl. m. Prahy


3.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační řád * organizační struktura (platnost od 01.04.2020)


4.
KONTAKTNÍ SPOJENÍ

  1. Adresa
    Městská část Praha - Čakovice
    Úřad městské části
    nám. 25. března 121
    196 00 Praha 9 - Čakovice

  2. Budovy úřadu
   
* Hlavní budova (budova staré radnice) - nám. 25. března 121/1
    * Jižní budova (objekt ve dvoře za starou radnicí) - nám. 25. března 121/1
    * Severní budova (nová administrativní budova při Cukrovarské ulici) - Cukrovarská 52/24
    * Severní budova (objekt sousedící s novou administrativní budovou) - Cukrovarská 52/24

  3. Provozní doba úřadu pro veřejnost 

  4. Telefonní čísla
     
Podatelna - 
283 061 419
      Podrobný telefonní seznam

  5. Číslo faxu
     
F
ax - 283 933 497

  7. Adresa elektronické podatelny  
      
mestska.cast@cakovice.cz

  6. Internetové stránky 
     
www.cakovice.cz

  7. ID datové schránky
     
3pybpw9

5.
BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO VŠECHNY V ÚVAHU PŘICHÁZEJÍCÍ PLATBY OD VEŘEJNOSTI
Základní účet: 2000922389/0800
Příjmový účet - hlavní činnost: 19 - 2000922389
Příjmový účet - vedlejší hospodářská činnost : 9021 - 2000922389.

6.
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE (IČ)
00231291

7.
DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (DIČ)
CZ00231291

8.
DOKUMENTY
   8.1 SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ
   Přehled smluv

   8.2 ROZPOČET - ÚDAJE O SCHVÁLENÉM I UPRAVENÉM ROZPOČTU A VÝKAZY ZA UPLYNULÝ ROK
   Závěrečný účet 2019
   Schválený rozpočet MČ Praha-Čakovice 2020
   Rozpočtová opatření 2020
   Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Čakovice do r. 2025
   Rozklikávací rozpočet
   Archiv

9.
ŽÁDOSTI O INFORMACE -
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb
Poskytnuté informace - rok 2020
Poskytnuté informace - rok 2019
Poskytnuté informace - rok 2018
Archiv


10.
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Podat žádost či stížnost, předložit návrh či podnět či jiné dožádání lze buď osobně prostřednictvím podatelny nebo sekretariátu, nebo písemně poštou nebo elektronicky. 

  A: Písemně
    * poštou: 
   -
Úřad městské části - nám. 25. března 121,  196 00  Praha - Čakovice;
   - podatelna ÚMČ Praha - Čakovice, Cukrovarská 52/24, 196 00  Praha-Čakovice
    * elektronicky
    - prostřednictvím e-mailu: mestska.cast@cakovice.cz
    - prostřednictvím datové schránky: ID - 3pybpw9

  B:  Osobně
   *
podatelna ÚMČ Praha - Čakovice, Cukrovarská 52/24, 196 00  Praha - Čakovice
   * sekretariát starosty a tajemnice - nám. 25. března 121, Praha-Čakovice

Rozhodnutí lze převzít osobně po předchozí dohodě s vedoucím odboru, jehož odbor podání vyřizoval. V opačném případě bude rozhodnutí doručeno poštou na doručenku.

11.
MÍSTO, LHŮTA A ZPŮSOB, KDE LZE PODAT OPRAVNÝ PROSTŘEDEK PROTI ROZHODNUTÍ
Opravný prostředek lze podat pouze písemně. Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí ÚMČ. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.
V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává.
Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

12.
FORMULÁŘE
Formuláře ÚMČ obdržíte na věcně příslušném odboru nebo zde.
Formuláře ke stažení - Ministerstvo vnitra České republiky
Formuláře ke stažení - Portál veřejné správy

13.
POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
* na Portálu veřejné správy ČR
* na stránkách ministerstva vnitra
* na stránkách ministerstva zemědělství
* na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí
* na stránkách finanční správy
* viz. jednotlivé odbory, podrobnosti zde.


14.
PŘEDPISY
    14.1. Nejdůležitější používané předpisy 
    - §  Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.,
    - §  zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
    - §  obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. města Prahy
    - §  zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
    - §  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
    - §  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
    - §  zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
    - §  zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
    - §  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
    - §  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
    - §  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
    - §  zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
    - §  zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
    - §  zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
    - §  zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů
    - §  zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
    vzdělávání (školský zákon)
    - §  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
    - §  zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
    - §  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
    - §  zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
    - §  zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
    - § zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
    - § zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
    - § zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
    - § zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
    - § zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
    - § zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
    - § zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
    - § zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
    - § zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    - § zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů99/2004 Sb. zákon o rybářství

    14.2. Vydané právní předpisy
   
MČ Praha - Čakovice nevydává žádné právní předpisy. Vydávání právních předpisů je pro Prahu vyhrazeno pouze zastupitelstvu hlavního města Prahy, zastupitelstvu městské části toto nepřísluší (§ 89 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze v platném znění).

 

15.
ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
   15.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
   Stáhnout sazebník úhrad za poskytování informací
   15.2 USNESENÍ NADŘÍZENÉHO ORGÁNU O VÝŠI ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ (0)


16.
LICENČNÍ SMLOUVY 
   16.1 VZORY LICENČNÍCH SMLUV (0)
   16.2
VÝHRADNÍ LICENCE (0)


17.
VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Stáhnout výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019
Stáhnout výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2018
Stáhnout výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017
Archiv

 

***
SEZNAM VŠECH ROZPOČTOVÝCH, PŘÍSPĚVKOVÝCH, ZŘIZOVANÝCH, ŘÍZENÝCH A JINÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ JSOU POVINNÝM SUBJEKTEM ZŘÍZENY NEBO JAKKOLIV PRAVIDELNĚ VÁZÁNY NA ROZPOČET POVINNÉHO SUBJEKTU
Mateřská škola Čakovice I
Mateřská škola Čakovice II
Mateřská škola Čakovice III
Základní škola Dr. E. Beneše
Místní knihovna Čakovice
Místní knihovna Třeboradice 

 

 


 

26.05.2020 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 8080 x