www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:STŘEDA 22.01.2020 SVÁTEK MÁ:SLAVOMÍR}
ÚŘAD / Struktura úřadu / Odbor životního prostředí a majetkoprávní

Odbor životního prostředí a majetkoprávní - OŽPaMp


Odbor životního prostředí a majetkoprávní zajišťuje na úseku životního prostředí záležitosti, které jsou svěřeny do přenesené působnosti městské části nad rozsah stanovený zákonem dle Statutu hl. m. Prahy (vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy) a na úseku samosprávné činnosti zajišťuje evidenci movitého a nemovitého majetku, který je svěřen do správy MČ.

 • Odbor vede správní řízení při povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nákládání s komunálním odpadem a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu v souladu se zákonem
 • Odbor koná ve svěřené působnosti podle zákona o ochraně ovzduší
 • V rámci výkonu samosprávy odbor vyzývá vlastníky pozemků, na kterých se nachází různé odpady a skládky, k úklidu těchto pozemků a vede k tomuto problému správní říźení
 • V případě zjištění týrání zvířat odbor koná podle pravomocí mu svěřených
 • Odbor eviduje veškerý movitý a nemovitý majetek, který je ve správě MČ a zajišťuje jeho pravidelnou inventarizaci
 • Vyhotovuje nájemní a jiné smlouvy, týkající se spravovaného majetku.
 • Odbor spravuje nájemní smlouvy k hrobovým místům na Třeboradickém hřbitově 
 • Vykonává administrativní práce související s činností odboru.
 • Spolupracuje s dalšími odbory ÚMČ. 

Odbor připravuje podklady pro jednání a rozhodování rady MČ při vyřizování různých žádostí občanů, které se dotýkají svěřeného majetku - např. napojení pozemků na veřejnou komunikaci, uložení přípojek do svěřených pozemků apod.

Odbor připravuje a předkládá radě MČ návrhy smluv nájemních (kromě na pronájem bytů a nebytových prostor), kupních, o věcných břemenech apod.

Při své činnosti se OŽPaMp řídí zákonnými předpisy a platném znění, především

 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a držstvech
 • zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • záík. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděí vyhl. č. 395/1992 Sb.
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 86/2001 Sb., o ochraně ovzduší
 • zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 • vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 • vyhl. č. 8/1980 Sb. hl. m. Prahy, o čistotě na území hl. m. Prahy
 • vyhl. č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně
 • vyhl. č. 24/2001 Sb., o odpadech
 • vyhl. č. 21/2005 Sb., kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem