www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:UTERÝ 14.07.2020 SVÁTEK MÁ:KAROLÍNA}
OBČAN / Otázky a odpovědi

ZEPTEJTE SE NA ÚŘADU


Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha Čakovice a Úřadu městské části Praha Čakovice. Pro vložení dotazu není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha Čakovice nebo voleným zástupcem samosprávy. Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. 
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10            
Otázka: tašky na tříděný odpad (Veronika Fialová 7.8.2019 10:07)
Dobrý den,

jsem rezidentkou Čakovic a chtěla jsem se zeptat, jestli jsou stále k dispozici tašky na tříděný odpad. Pokud ano, kde a kdy se můžou případně vyzvednout.

Děkuji za odpověď, Veronika Fialová
Odpověď: (Kateřina Marhoulová 2.9.2019 11:35)
Dobrý den,
sady tašek jsou stále k dispozici, podrobnosti najdete zde: http://cakovice.cz/11595_Sada-tasek-na-trideny-odpad-pro-obcany-MC-Praha-Cakovice.
S pozdravem, Kateřina Marhoulová
Otázka: Stavba u vstupu do zámeckého parku (Veselkova 26.7.2019 22:39)
Dobrý den, na stránkách uvádíte informaci, že: " V období od 08.07.2019 bude ve lhůtě 60 pracovních dní pro veřejnost UZAVŘEN severovýchodní vstup do zámeckého parku v důsledku stavby." O jakou stavbu se má konkrétně jednat? Je k tomu provedena studie jako u změny v případě Husova parku, kde se mohu seznámit s informacemi o tom, co u parku bude postaveno, k čemu stavba bude sloužit, kolik bude stát? Děkuji, Veselková
Odpověď: (Petr Beneš 6.9.2019 9:17)
Dobrý den,
předmětem stavby jsou úpravy venkovních ploch, které budou sloužit jako nový vstup a pobytové
plochy s vytvořením příjemného prostoru u severní části rybníku. Další informace jsou v čakovickém zpravodaji na stránkách MČ Čakovice.
S pozdravem, Petr Beneš - vedoucí ORUO
Otázka: Palčivý problém - Recyklace odpadů v MČ - příloha: Stanovisko OOP MHMP (Miroslav Hrubý 23.6.2019 13:52)
Závěr hodnocení Odboru ochrany prostředí Magistrátu – k záměru Recyklační středisko minerálních stavebních odpadů k.ú. Třeboradice ( zkráceno.)
Při zjišťovacím řízení se zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. Používají se přitom kritéria, která jsou stanovena v příloze č. 2 k zákonu a která charakterizují vlastní záměr. Příslušný úřad na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel k následujícím závěrům:
Studie nedává dostatečně jednoznačný přehled a hodnocení činností, která jsou do dané lokality plánovány. OOP MHMP soudí, že autor oznámení a rozptylové studie měl danou problematiku rozebrat více do hloubky, snažit se modelovat jednotlivé situace a kromě toho modelovat pro nejhorší vstupní emisní podmínky. Místo toho použil jako vstup emisní hodnoty z dostupných údajů nejnižší, logicky vedoucí k nízkým výsledkům při hodnocení vlivů provozu na jeho okolí. Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že předložené oznámení záměru nemá dostatečnou vypovídací schopnost a závěry rozptylové studie o malém vlivu na znečištění lokality suspendovanými částicemi frakce PM10 vyvolávají z výše uvedených důvodů pochyby.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny doporučuje OOP MHMP vzhledem k poměrné blízkosti Třeboradického potoka provést základní monitoring ve vztahu k živočichům vázaným na vodní prostředí a ptákům. Oproti zpracovateli oznámení se orgán ochrany přírody domnívá, že nedojde k ovlivnění krajinného rázu.Z hlediska ochrany vod upozorňuje OOP MHMP na některé povinnosti, které vyplývají ze závazných právních předpisů. Vzhledem k tomu, že se záměr nachází v sousedství záplavového území Třeboradického potoka, je zapotřebí posoudit kvalitu dešťových vod z pojížděných ploch a hydrogeologické předpoklady pro jejich vsakování do přilehlého terénu. Z hlediska nakládání s odpady požadujeme v dalších fázích přípravy záměru doplnit způsob nakládání s odpady vznikajícími v průběhu provozu RS.
Kazda František, Reisingerová Květa a Hrubý Miroslav zaslali příslušnému úřadu dvě vyjádření, ze kterých vyplývá nesouhlas s realizací záměru. Ve vyjádřeních poukazují zejména na vztah územně samosprávných celků a správních orgánů, způsoby projednávání platného územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy (ÚPn), neexistenci veřejného zájmu na realizaci záměru, zveřejňování informací o připravovaném záměru a právu samospráv i veřejnosti na vyjádření. Další připomínky se týkají problematiky ochrany ovzduší.
Podle autorů vyjádření rozptylová studie nehodnotí imisní charakteristiky pro proudění vzduchu ve směru k obytné zástavbě a neuvažuje kumulativní vlivy (skládka netříděného komunálního odpadu v Ďáblicích, připravovaná výstavba Pražského okruhu a občanské vybavenosti). Závěry rozptylové studie podhodnocují fakt, že v budoucnu bude docházet k překračování imisních limitů v důsledku jejich snižování.
Nobilisová Helena jako vlastník pozemků, na kterých má být stavba umístěna, nesouhlasí s realizací předkládaného záměru.
Vyjádření městské části P- Čakovice nebylo v zákonné lhůtě příslušnému úřadu doručeno!
Odpověď: (Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 1.7.2019 11:13)
Dobrý den,
děkujeme za Vaše psaní. Nedohledal jsem však v něj žádný dotaz a tak mi dovolte Vám sdělit, že se jednalo dlouhodobou bolest, kterou konečně Městská část za podpory Hl. m. Prahy dokázala vyřešit odkupem inkriminovaného pozemku. Dnes má Městská část plnou kontrolu nad tím, co se na tomto pozemku bude dít.
Přeji krásný den. Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
Otázka: Doplnění dotazu a ověření příslibu poskytovat podklady k jednání i veřejnosti (Miroslav Hrubý 19.5.2019 11:13)
Vážená paní místostarostko,
děkuji Vám za odpověď, příslib a naději na radikální změnu jednání radnice směrem ke skutečné transparentnosti. Na dotazy položené panu starostovi zjevně odpovídáte v rámci své kompetence nekonkrétně proto, že realizace očekávaných změn závisí na redaktorce resp. redakční radě co se tisku/periodika týče a webových stránek na komisi pro transparentnost a plénu zastupitelstva. Současný funkční infokanál pro občany Dotaty a odpovědi je dostupný pouze pro připojené na internet. Pro veřejnost, která onformace získává jen ze zpravodaje U nás... redakční rada jistě najde způsob, jak i jim umožní vyslovit názor k aktuálním problémům, které se dnes nově objevují, a podle podmínky nastavené panem exstarostou ing. Lochmanem řešení závisí právě na aktivitě občanů. Chci věřit, že mandatáři (Rada a Zastupitelstvo) nebudou dlouho tvořit vlastní, unikátní webové stránky a za vzor jim poslouží osvědčené formáty z jiných MČ.
V tom smyslu si k Vám dovoluji dotaz, podnět a prosbu.
Platí doslova Vaše sdělení, že cit: "napříště budou podklady pro jednání zastupitelstva zveřejněny na webu MČ?"
Máte na mysli všechny materiály,na jejichž základě zastupitelé následně rozhodují, jako kupř.zastupitelé v MČ Letňany, ve SO kam Čakovice patří, tj. vč.důvodových zpráv k návrhům předkládaných radou MČ?
Ověřte si prosím současný stav, kdy na webu lze jen obtížně dohledat kupř.i jednoduché pozvánky s programy na veřejná zasedání zastupitelů. Můžete zajistit, aby se o jednání občané dozvídali a mohli se rozhodnout k osobní účasti -z titulních stran radničních novin, které jsou do stránek distribuovány vždy začátkem měsíce, v němž ZMČ zasedá?
Jakou představu má Rada MČ a její Komise pro transparentnost na potřebu provozovat oba informační kanály pro občany - v rubrice OBČAN na webu MČ i v radničním zpravodaji pro občany bez přístupu k internetu? V tom smyslu jsem se ptal na správné ”informační kanály pro občany v MČ Praha Čakovice" resp. zda vůbec, a v jaké podobě budou v samostatné působnosti naší samosprávy provozovány? Jistě víte, jak tristní zkušenosti mají Čakovice s mnoha experimenty v minulosti při tvorbě Jednacích řádů orgánů MČ; odmítání Etického kodexu a kupř. i utajování interních pravidel, jimiž se MČ řídi. ,.

Děkuji, v úctě a s důvěrou

Miroslav Hrubý
Odpověď: (Mgr. Kateřina Arnotová 22.5.2019 10:30)
Dobrý den pane Hrubý,
ano, mám na mysli materiály, které slouží jako podklady pro zastupitele. Zveřejňovány budou s ohledem na ochranu osobních údajů. Materiály budou uveřejněny pod záložkou volené orgány - zastupitelstvo a zároveň zmíněny na hlavní straně s odkazem na uvedenou záložku. Plánované termíny zastupitelstva mohou být zveřejněny i v časopisu městské části s upozorněním, že se mohou změnit vzhledem k aktuálním potřebám.
Rubriky v časopisu se v současné době utvářejí i s ohledem na vznik nové grafické podoby.
S pozdravem, Kateřina Arnotová - zástupkyně starosty
Otázka: Proč radnice brání diskusím s občany v tisku a na webu MČ? (Miroslav Hrubý 13.5.2019 10:05)
Má omezování prostoru pro diskuse s občany v Čakovicích souvislost s nepřijetím etického kodexu?

Vážený pane starosto,

určitě dobře znáte historii radničního tisku a víte, že od vzniku před 2000, až do listopadu 2012 o jeho obsahu rozhodovali pouze radní MČ a uzurpovali si výlučnou pravomoc jej redigovat. Zaváděli a rušili pravidelné kontaktní rubriky pro občany. Kupř. v období 2012 - 2015 3x, vždy při výměnách redaktorů změnili pravidla pro vydávání zpravodaje. Z radničního periodika postupně zmizely rubriky Vox populi; Zeptejte se na úřadu MČ; Otázky a odpovědi. V celostátní soutěži radničních novin v roce 2014 byl zpravodaj vyhodnocen jako cenzurovaný. To byl zřejmě důvod k tomu, aby pan starosta ing. A. Lochman vybral profesionála, nezávislého redaktora, jehož ve smlouvě zavázal mlčenlivosti o skutečnostech s nímiž se při redakční činnosti seznámí a pověřil ho výběrem členů redakční rady. V listopadu 2015 radní MČ k tisku přijali “pravidla” platná i po Vašem zvolení starostou v říjnu 2018. Na jaře 2019 si rozhodování o vydávání a obsahu radničních novin ve veřejném zasedání, všemi hlasy vyhradili zastupitelé. Přijali svá pravidla a zvolili 5 členů nové redakční rady. Tvorbu obsahu periodika vydávaného za peníze abonentů svěřili redakční radě a nové redaktorce. Vyloučili tím přímý politický vliv / dohled / kontrolu obsahu. Co se účasti veřejnosti na správě městské části (zaručené LZPS), vč. práva občanů na informace o připravovaných projektech a budoucích rozhodnutí orgánů MČ týče, má zpravodaj U nás v Čakovicích nově, (zřejmě náhradou za zrušené rubriky) dávat občanům návod, jak se mohou k rozhodnutím svých mandatářů vyjadřovat.

Tohoto příslibu si dovoluji využít, a Vám jistě srozumitelnými dotazy si ověřuji, zda právo na informace, explicitně zmíněné v článku 2 nových pravidel..., platí I pro druhý, povinně provozovaný informační kanál pro občany, webovou rubriku OBČAN – Dotazy a odpovědi. Dlužno přiznat, že jste spolu s ing. Motyčkou ze současných radní jediní, kteří v létě 2015 marně usilovali / hlasovali pro znovuobnovení informačního kanálu pro občany, svévolně ukončeného redaktorem M. Kávou.

1) Na podnět KV ZMČ v březnu jste avizoval: “zásadní přepracování webových stránek a vznik zcela nové struktury webu.” Jeho současný formát ostudně umožňuje, aby položené dotazy oslovení představitelé MČ ignorovali. A bez reakce dotazovaného se dotaz v rubrice k dotazům určené, vůbec neobjevuje.

K tvorbě nového formátu úředních webových stránek si Vás, na postu starosty v čele ÚMČ dovoluji požádat o vložení povinnosti provozovatele zveřejňovat všechny položené, přijaté dotazy. A v souladu s proklamovanými zásadami transparentnosti místní veřejné správy zajistit, aby oslovený mandatář MČ na dotazy v rozumném termínu i odpovídal, resp. aby případné odmítnutí odpovědi řádně zdůvodnil?
2) V reakci na požadavek KV jste, ve věci statutu Rady MČ na webu avizoval nápravu, Ustanovení odstavce ze zákona o HMP prý bylo do webu MČ vloženo. Uvedl, jste, že statut rady MČ byl doplněn.

Můžete prosím zajistit, aby k doplnění věty o odpovědnosti Rady MČ vůči ZMČ na webu fakticky došlo? Přikládám kopie webové strany z 9, 10, a 11. 5., kde tato věta stále chybí.

V závěru se odvolám na ujištění bývalého pana starosty: „ Poukazování na nedostatky samosprávy jsou naprosto v pořádku, mají být ale správně adresované a použité správné informační kanály,“ aby bylo zřejmé že tímto způsobem ověřuji, zda “správný” informační kanál pro občany v MČ Praha Čakovice existuje, resp. zda vůbec , a v jaké podobě bude obnoven?

V úctě, Miroslav Hrubý P - 196 00 Babiččina 217.
Odpověď: (Mgr. Kateřina Arnotová 15.5.2019 14:23)
Dobrý den,
nová podoba webových stránek se připravuje, v současné době dodavatel programuje nové uspořádání webu na základě dodaných grafických návrhů. Cílem nové struktury webových stránek je jednoduchá orientace a snadná přístupnost jednotlivých rubrik, tedy i rubriky pro otázky a odpovědi.
Popis činnosti a postavení rady městské části je na webových stránkách na dvou místech. Věta o odpovědnosti rady městské části vůči zastupitelstvu byla uvedena na jednom z nich, aktuálně je doplněna i na druhém místě.
S pozdravem, Kateřina Arnotová
Otázka: Vlecka_rekonstrukce (Damian Hilsky 11.4.2019 0:45)
Dobry den,
nedavno v novinach probehly zpravy o tom, ze se Cakovice chystaji zrekonstruovat cukrovarskou vlecku. Vlecka uz byla vykacena, kdy budou prace pokracovat? Rad bych si poridil fotky na pamatku. Konecna stanice bude az za Mratinskym potokem nebo bude v arealu byv. cukrovaru? Dekuji
Damian Hilsky
Odpověď: (Kateřina Marhoulová 11.4.2019 8:42)
Dobrý den,
jak jsme odpovídali již v dotazu z 28.03. prodloužení železniční linky S34 na sídliště Čakovice je výhledový projekt podporovaný naší městskou částí, hlavním městem Prahou i Ropidem. Prozatím ale není stanoven žádný časový horizont dokončení projektu (viz. https://www.youtube.com/watch?v=nS2dnLR5EcE).
S pozdravem, Kateřina Marhoulová
Otázka: Proč se v čakovické samosprávě nedaří zajistit slíbenou transparentnost jednání? (Miroslav Hrubý 1.4.2019 11:29)
Slibů se před volbami z naší radnice ozývalo hodně. Zvlášť výživné bylo ujišťování o vstřícnosti jednání vůči občanům. Už v březnovém jednání ZMČ dostala tolik slibovaná otevřenost od propagátorů na frak. Pan starosta bez varování za přivukování předsedy kontrolního výboru, asi v samostatné působnosti rozhodl, že nebude číst zprávy o činnosti Rady MČ za období mezi veřejnými jednáními zastupitelů. Zvolený postup zkušených radní, bývalých zástupců starosty, zastánců otevřenosti zřejmě šokoval kolegy zastupitele natolik, že se proti rozhodnutí a hlavně jeho dopadu na občany neohradili.

Výsledkem neuváženého oznámení je diskriminace občanů, jejichž zájmy a práva se oba zmínění zavázali hájit. Zřejmě si, patrně v euforii z moci neuvědomili, že hloupým způsobem občanům upřeli základní, ústavou zaručené právo “… podílet se na správě veřejných věcí i přímo.“ Bez znalostí jak, a o čem jejich radní za zavřenými dveřmi jednali, ztratili zákonem zaručenou možnost ve veřejném zasedání k tomuto bodu vyjádřit názor. Za nápad pana starosty platí občané ztrátou orientace o dění na radnici. Zkrátil sice čas jednání, ušetřil svůj i stenografův, ovšem v ostudném stylu bývalého redaktora, který z tisku U nás… “vyhodil” rubriku Ohlasy čtenářů proto, že do ní přispívali jen dva občané.

Je jasné, že společně udělali fatální chybu a měli by jí napravit. Třeba po vzoru jiných radnic, kupř. té do jejíhož Správního obvodu Čakovice patří. Naše veřejnost se z pozvánek dozvídá čas, místo jednání a názvy bodů v připraveném programu jednání. Letňanští se na webu mohou ex-ante seznámit s úplnými podklady k jednání, včetně důvodových zpráv. Vedení jejich radnice není úzkostlivé a videozáznamy z veřejných jednání nemažou, ale také umísťují na web. I otevřenost jednání jejich výborů zastupitelstva je obdivuhodná. Veřejnost je na jejich zasedání zvána. Průběh zasedání je tak dostupný i občanům, kteří nemají čas sledovat, hlídat otevřenost jednání svých mandatářů on-line.

K nápravě aktuálního stavu, pochybnostem o správnosti postupu vedení čakovické radnice
nabízím svou iniciativu a pana starosty ing. J. Vintišky i předsedy KV D. Kajpra se ptám:

„Musí si občané u dozorových orgánů znovu ověřovat, zda orgány samospráv mohou v samostatné působnosti obcházet platné zákony resp. třídit, které neuvedou do života?“

Děkuji za vysvětlení vývoje zatím velmi podivné místní „transparentnosti.“

Miroslav Hrubý
Odpověď: (Daniel Kajpr 4.4.2019 8:32)
Dobrý den,
pan starosta Vintiška naopak sám přečetl zprávu o činnosti RMČ a dokonce byla v materiálech dána dopředu k prostudování všem zastupitelům. Tím je možnost se připravit na ZMČ s interpelacemi a dotazy, což bylo i využito. Nikdo neobešel žádný zákon a nikomu nebylo upřeno právo se vyjádřit a získat informace.
S pozdravem, Daniel Kajpr
Otázka: Oplocení u nádraží Čakovice (Jan Hrabánek 28.3.2019 14:48)
Dobrý den, rád bych se zeptal na dvě věci:
1) v jaké fázi se nachází projekt prodloužení železniční linky S34 na Sídliště Čakovice
2) u nádraží Čakovice směrem k vlečce Avia je oplocený pozemek s ostnatým drátem. Co se zde plánuje za vystavbu?

Děkuji
Odpověď: (Kateřina Marhoulová 10.4.2019 8:34)
Dobrý den,
prodloužení železniční linky S34 na sídliště Čakovice je výhledový projekt podporovaný naší městskou částí, hlavním městem Prahou i Ropidem. Prozatím ale není stanoven žádný časový horizont dokončení projektu.
Pokud jde o druhý dotaz, jedná se o soukromý areál a městská část nemá k dispozici žádné aktuální záměry investora ani žádnou informaci, která by vedla k myšlence, že by se zde mělo stavět.
S pozdravem, Kateřina Marhoulová
Otázka: Podnět, - k dotazu pana Longauera a odpovědi paní místostarostky K. Arnotové (Miroslav Hrubý 27.3.2019 12:40)
Kvalitní a jednoduché řešení místních informačních problémů je bývalému vedení radnice / radním známo už 7 let. Nejen paní místostarostce K. Arnotové, ale všem dříve opozičním zastupitelům byl usnesením tehdejší Rady MČ snadné řešení utajeno. Obsahoval jej výsledek Auditu, který si občané zaplatili a tehdejší radní označili za materiál určený jen jim, neveřejný.
Pan Longauer dotazem na evidenci smluv trefil hřebíček na hlavičku, když poukázal na jejich nepřehlednost. Auditor s odkazem na vládní doporučení zpracoval a RMČ usnesením přijala řešení, - cituji z více podnětů jen zkr. ke smlouvám na webu MČ: K číslu 13. "Na webové stránce zveřejnit všechny smlouvy uzavřené mezi MČ a třetími stranami s členěním nedlouhodobé, krátkodobé, jednorázové, projektové. Umožnit fulltextové vyhledávání."
Čemu asi na tomto doporučení auditora bývalí radní nerozuměli? A zajímá vůbec současné radní jaká pravidla ke komunikaci s občany Rada MČ v létě 2012 přijala a jimiž by se tudíž měla řídit? Kdo jiný než přímo volení zastupitelé musí mít možnost seznámit se se všemi platnými interními směrnicemi a pravidly, vč. těch, která jsou veřejnosti omezena zákonem?
Děkuji panu Longauerovi za dotaz i paní místostarostce za snahy o skutečně transparentní úřad / radnici.
Miroslav Hrubý

Otázka: základné informácie (Leoš Longauer 24.3.2019 14:48)
Dobrý deň,

žiadam o sprehľadnenie internetových stránok. Mám za to, že veľa dôležitých informácií je na stránke, len to občas vyžaduje detektívny prístup.

Jeden z najdôležitejších odkazov, Kontakty, je niekde malým dole v rohu a niesu tam vôbec žiadne informácie. Prosím vyplniť základnými kontaktnými informáciami + priamo, alebo odkazy na odbory/pracovníkov úradu. Nieje to len o informáciách, ale i o vizitke MČ.
Rovnako ako Kontakty, Aktuality i Otázky a odpovědi majú byť okamžite dostupné.

Tiež som zvedavý na evidenci smluv, zatiaľ tam je prázdno. Nieje dôvod z pohľadu transparentnosti, prečo by tu nemali byt všetky zmluvy.

Ďakujem.
Odpověď: (Mgr. Kateřina Arnotová 26.3.2019 14:57)
Dobrý den pane Longauere,
na zpřehlednění webových stránek se pracuje, grafička připravuje jejich nový vzhled na základě našeho návrhu na jejich uspořádání. Cílem je jednak lepší vzhled, ale hlavně lepší přehlednost a snadné vyhledávání. Právě kontakty a informace o způsobech vyřizování životních událostí budou dohledatelné co nejjednodušším způsobem.
Pokud jde o registr smluv, je na webu aktuálně k dispozici pod záložkou k nahlédnutí veřejnosti. Stačí zadat do vyhledávače klíčové slovo (předmět smlouvy, rok uzavření, typ smlouvy, smluvní stranu apod.) a objeví se vám seznam smluv, které tomuto výběru odpovídají.
S pozdravem
Kateřina Arnotová

Otázka: osvětlení (Barbara Mrázková 5.3.2019 13:16)
Dobrý den,
všimla jsem si, že přes den svítí pouliční lampy. Konkrétně v ulici Schoellerova, Marie Podvalové, Šircova a u MŠ Čtyřlístek. Není to zbytečné?
S pozdravem
Barbara Mrázková
Odpověď: (Kateřina Marhoulová 6.3.2019 9:46)
Dobrý den,
Vaši připomínku řešila kolegyně se společností Technologie hlavního města Prahy, a.s., která je správcem veřejného osvětlení a bylo jí řečeno, že je to z důvodu aktuálních prací na osvětlení během kterých je nutné, aby lampy byly rozsvíceny.
Hezký den, Kateřina Marhoulová
Otázka: Musí skončit i druhý informační kanál pro občany? (Miroslav Hrubý 20.2.2019 8:53)
Vážená paní Marhoulová,
před měsícem, resp. 14 dny jsem podal do této rubriky dva dotazy / podněty k činnosti Kontrolního výboru ZMČ.
1. podnět z 14. 1. 2019 byl zpracován na výzvu předsedy KV pana D. Kajpra, a obsahoval 2 prosby a 4 podněty do prvního jednání KV ZMČ.
2. podnět ze 4. 2. 2019 byl bilanční adresovaný předsedovi KV ZMČ a obsahoval srozumitelnou žádost o vysvětlení, cituji: “Odkud berete jistotu k pravomoci časově I obsahově třídit podněty, jimiž se Vámi řízený kontrolní výbor zastupitelstva hodlá řídit?”
Zatrím nebyla zveřejněny ani zodpovězeny. Nepochybuji o tom, že jste oba předala a proto se dovoluji zeptat na dodržování Radou MČ nastavených pravidel pro el. komunikaci s občany? Tato interní pravidla byla Radou MČ označena za neveřejná, určená jen "úředníkům a zasvěceným." Za předpokladu, že stanovují i termíny k odpovědím, vysvětlete prosím, zda a proč velmi aktuální dotazy mají být zveřejňovány až po zodpovězení adresátem? V konkrétním případě se zdá, že nepříjemné dotazy pan Kajpr hodlá ignorovat a tím rubriku určenou k dotazům občanů, s vědomím úřadu ruší obdobně, jako se zdařílo p. redaktorovi Kávovi z radničního zpravodaje U nás... "vyhodit" pravidelnou rubriku Ohlasy čtenářů.
Vzpomínám, jak před lety z funkce odvolánaný pan starosta J. Prebsl veřejnost varoval před strašidlem (komunismu?) které prý obchází Čakovice. Z místního komunikačního vývoje je zřejmé, že pokud i tento druhý informační kanál pro občany na webu MČ skončí, bude zrušen - bude mít ono strašidlo cestu na radnici umetenu. . Nebojíte se důsledků?
Otázka: Bilance předchozích a dotaz na důvod nezodpovězení dotazů a podnětů z 15.1.2019, k nimž jsem byl předsedou KV vyzván (Miroslav Hrubý 4.2.2019 12:36)
Vážený pane předsedo Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Čakovice,
od 14. 10. 2018 se na webovém informačním kanálu pro občany opakovaně dotazuji na důvody neposkytování relevantních informací, neplnění povinností povinného subjektu poskytovat informace, které se vztahují k samostatné působnosti orgánů MČ. V první fázi jsem se ptal: „Kdo je odpovědný za obsah webových stránek, resp. z jakého důvodu MČ Praha Čakovice dosud nepřijala Etický kodex zaměstnanců veřejné správy, a zastupitelů?“ Úřadem jsem byl vyzván k upřesnění adresnosti dotazů. Obracel jsem se tudíž k Vám, který byl na podzim 2018 zvolen do čela Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ.
17. 12. 2018 jste poprvé přislíbil, že po ustavení KV ZMČ budete veřejně odpovídat na připomínky/ podněty k činnosti KV.
19. 12. 2018 jste potvrdil, že se KV ZMČ bude zcela samozřejmě zabývat dotazy a připomínkami občanů. A poprvé jste dotazy obsahově i časově vymezil. KV ZMČ se bude zabývat podněty, podanými v intencích a mantinelech současného, případně minulého volebního období. Nebude se zabývat kauzami, které nemůže ovlivnit ani vrátit, tedy záležitostmi staršího data. Takové dotazy prý nejsou v kompetenci KV.
19. 12. 2018 (obratem), Vaší nabídku využil a pokusil se ověřit, zda do avizovaného 1. jednání ZMČ předáte novým kolegům v KV úplné podklady, konkrétní právní stanoviska od nadřízených kontrolních subjektů. Šlo v nich o průběžné upírání informací občanům, vyžádaných podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zejména jsem se ptal na předání právních stanovisek resp. doporučení ODK MV ČR z podzimu 2018.
9. 1. 2019 jste na webových stránkách MČ znovu potvrdil, že se KV bude zabývat všemi připomínkami, stížnostmi, podněty a nápady občanů, včetně časového vymezení, - které se budou týkat MČ Praha Čakovice a budou časově spadat do minulého volebního či současného období. Dále jste vyslovil dojem, že je Vaše odpověď jasná a srozumitelná a k termínu prvního jednání KV ZMČ vyzval: „ Máte-li nějaký podnět, tak jej podejte.“

15. 1. 2019 jsem výzvu využil a na jediném místním informačním webovém kanálu k Vašim rukám poslal do uzavřeného jednání KV ZMČ dvě úvodní prosby a čtyři zdůvodněné podněty. Pro pochybnosti o Vaší pravomoci nastavovat kontrolnímu výboru intence a mantinely, jsem kontrolní výbor žádal o zpracování a přijetí Statutu Kontrolního výboru po vzoru transparentních samospráv, v nichž rozsah činnosti výboru, stanovy a organizační řád určuje nejvyšší orgán samosprávy (zastupitelstvo) jemuž je KV podle § 78 odst. 5, zákona o hl. m. Praze, coby jeho poradní orgán ze své činnosti odpovědný.
Zmíněné prosby a podněty už zveřejněny nebyly a Vy jste na ně do dnešního dne nereagoval. Zřejmě je ignorujete proto, že jste v jiné rubrice webu MČ po 1. zasedání zveřejnil zápis z předmětného jednání výboru. Bohužel musím konstatovat, že ze zápisu jednání KV ZMČ konaného dne 21. 1. 2019 v žádném případě nevyplývá odpověď na meritorní prosby a dotazy. Právě naopak, po prostudování zápisu vyvstává zásadní pochybnost o Vaší erudici ve funkci předsedy KV ZMČ odpovědně řídit kontrolní činnost, v místě jediného kontrolního orgánu zastupitelstva městské části Praha Čakovice. Konkr. dotaz v druhé části resp. jako dotaz druhý souvisící.

Otázka: Dotaz na důvod nezveřejnění podnětů vyžádaných předsedou KV D. Kajprem (Miroslav Hrubý 31.1.2019 13:00)
Vážená paní Marhoulová,
odvolávám se na Vaše starší vyjádření „ …nejsem kompetentní Vám odpovídat na dotazy sama, já pouze zveřejňuji odpovědi, které mi předá osoba, která má v kompetenci oblast, které se konkrétní dotaz týká,“ - a poté, co jste za ÚMČ potvrdila přijetí 4 podnětů ke KV ZMČ z 15. 1. 2019 a jejich předání kompetentnímu předsedovi KV D. Kajprovi se dovoluji dotázat na důvod jejich nezveřejnění na webu MČ v rubrice Občan / dotazy / odpovědi? Upozorňuji, a v příloze dokládám, že byly panem předsedou KV výslovně vyžádány.

Věřím, že v zájmu MČ skutečné transparentnosti jednání orgánů samosprávy mé podněty dodatečně do rubriky doplníte a případně chybějící odpověď kompetentního předsedy KV nahradíte zápisem z 1. zasedání KV ZMČ ze dne 21. 1. 2019.

V současné době je webový portál MČ, rubrika určená k dotazům, resp. k odpovědím oslovených zastupitelů už jediným informačním kanálem pro občany, kteří si jeho prostřednictvím mohou průběžně ověřovat plnění zastupitelských slibů svých mandatářů v jejich samostatné působnosti.

Děkuji za potvrzení přijetí tohoto dotazu i za doplnění webové rubriky o podněty předané 15. 1. 2019 a zápisu z jednání KV ZMČ dne 21. 1. 2019. V případě, že o doplnění webu nerozhodujete sama, prosím předejte dotaz za obsah webu odpovědnému orgánu resp. nově ustavené komisi Rady MČ pro transparentnost

V úctě Miroslav Hrubý

Odpověď: (Daniel Kajpr 17.12.2018 15:34)
Vážený pane Hrubý,
KV zatím ještě nebyl ustaven. Pokud se tak stane na dnešním zasedání ZMČ, svolám jej na první dekádu měsíce ledna. Z jednání bude učiněn zápis a ten bude veřejně k dispozici na webových stránkách MČ. Pokud budete mít k jednání a výstupům KV připomínky, adresujte je přímo mně a já na ně budu i veřejně odpovídat. Světu mír, Daniel Kajpr, zastupitel MČ Praha Čakovice

Odpověď: (Daniel Kajpr 19.12.2018 16:51)
Vážený pane Hrubý,
KV se bude zcela samozřejmě zabývat dotazy a připomínkami občanů a to v intencích a mantinelech současného, případně minulého volebního období. Nebude se zabývat kauzami, které nemůže ovlivnit ani vrátit, tedy záležitostmi staršího data. Takové dotazy směřujte na vedení radnice, nejsou v kompetenci KV.

Odpověď: (Daniel Kajpr 9.1.2019 13:53)
Vážený pane Hrubý,
KV se bude zabývat všemi připomínkami, stížnostmi, podněty a nápady občanů, které se budou týkat MČ Praha Čakovice a budou časově spadat do minulého volebního období nebo současného. Mám dojem, že je to jasné a srozumitelné. První jednání KV bude 21.1.2019, máte-li nějaký podnět, tak jej podejte. Zdraví, Daniel KajprOtázka: 2 prosby a 4 podněty předsedovi KV D. Kajprovi Část 2 (Miroslav Hrubý 15.1.2019 8:42)
Podnět 3) Plénu KV ZMČ a následně Zastupitelstvu MČ prosím předložte návrh k zpřesnění, doplnění odpovědnosti rady MČ vůči Zastupitelstvu zveřejněné na webových stránkách, ve formě statusu Rady MČ, kde druhá část věty § 68, vázaná na znění § 94 zákona o hl. m. Praze 131/2000 Sb., už mnoho let chybí.
Část první platí bezvýhradně: „Rada městské části je výkonným orgánem v samostatné působnosti – v části druhé však zásadní vymezení - v oblasti samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu“ chybí a vyžaduje doplnění. Přesná formulace, vztažena k výčtu vyhrazených kompetencí Radě městské části jednoznačně znamená, že pravomoc radních rozhodnout o existenci resp. přijetí Jednacích řádů výborů zastupitelstva a i Rady MČ patří, resp. konečné rozhodnutí je závislé na souhlasu Zastupitelstva. Vyjasnění problému by pomohlo k zorientování i současného pana starostu Ing. Vintišky, který ve vymezování pravomocí tápal už v jednání ZMČ 31. 10. 2012. Zkr. cituji: “… že zastupitelstvo ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru, … tam zcela jistě na to má plné právo, ale nejsem si zcela jistý, že může ukládat zastupitelstvo radě - připravit si jednací řád, stejně tak i jejím komisím. Jsou určité kompetence…, Škoda, že tu není pan Mgr. Chytil. Možná pan Slavík bude vědět. Jsou určité kompetence, které jsou zákonem svěřeny výhradně radě. A pokud jsou jí nějaké věci uloženy, že je má dělat, tak si myslím, že si jednací řád má stanovit sama, nikoliv aby jí to říkalo zastupitelstvo. Protože pokud třeba rada má zákonem svěřeno to, že určuje program zastupitelstva, tak pokud zastupitelstvo se rozhodne radu zřídit, tak potom si myslím, že by rada měla mít pravomoc si jednací řád udělat sama. Ale nevím, nejsem právník.”
Podnět 4) Po neakceptovaných doporučení vlády ČR, auditora ing. J. Čiháka, i dozorového orgánu MVČR se prosím dodatečně vyrovnejte s arogancí předchůdců a po projednání v KV ZMČ předložte návrh Zastupitelstvu na přijetí nejen Jednacích řádů (výborů ZMČ, Rady MČ, komisí Rady MČ) a zejména Etického kodexu zastupitelů a zaměstnanců veřejné správy.
Zbytečných sporů o to, zda se čakovická veřejná správa má/bude řídit právními názory své smluvní advokátní kanceláře, nebo oficiálními právními stanovisky legislativců, už bylo nadmíru. Jako bývalý zástupce starosty MČ nemůžete nevědět, že všechny výše podané podněty vycházejí z unikátních místních zvyklostí, z účelového utajování interních pravidel a směrnic, a to paradoxně i před kolegy, zastupiteli. Rozhodl-li jste se v čele KV ZMČ pro nový způsob ke zvýšení transparentnosti nastavováním mantinelů, přinášíte nadějnou iniciativu, ovšem na svou odpovědnost. Zákon kontrolnímu výboru povinnost zajímat se o podněty občanů neukládá. Výslovně však ukládá povinnost kontrolovat dodržování/ plnění usnesení Rady resp. Zastupitelstva, a to bez časového omezení.

Mám za to, že stále platí zásada, dle níž by měl poradní orgán zastupitelstva dostát poslání ze zákona a podněty po svém posouzení předat ke konečnému rozhodnutí přímo volenému nejvyššímu orgánu samosprávy. Ten jediný, jak vyplývá z Ústavy ČR a Charty evropských měst je v našem právním řádu orgánem kterému zákon dává v samostatné působnosti pravomoc na úrovní veřejné správy o podnětech rozhodnout, ve veřejných zasedáních.

Za potvrzení, přijetí a rychlé vyřízení podnětů i žádostí předem děkuji.

V úctě Miroslav Hrubý
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10