www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:SOBOTA 18.01.2020 SVÁTEK MÁ:VLADISLAV}
MĚSTSKÁ ČÁST / Rozvoj

Mratínský potok


OPZP.jpg

Studie proveditelnosti

MRATÍNSKÝ POTOK - ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

 

 Zadavatel

Zpracovatel 

Městská část Praha-Čakovice

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

     znak_Cakovice.jpg

    logo_VRV_upravene.jpg

 

Webová stránka projektu slouží k veřejné prezentaci studie proveditelnosti včetně zpřístupnění vybraných výstupů studie širokému okruhu zájemců. Výstupy z návrhové fáze projektu jsou připraveny k nahlédnutí níže

CÍLE PROJEKTU

Cílem studie je zajistit přírodě blízkým způsobem ochranu v povodněmi ohrožených částech zájmového území. Součástí řešení je zlepšení stupně povodňové ochrany, příčné rozšíření průtočného profilu toku apod. při maximálním možném oživení nivy Mratínského potoka. Součástí řešení je i vhodnější propojení nivy Mratínského potoka v intravilánu obcí se stávajícími parkovými úpravami (zámecký park v Čakovicích, okolní sadové úpravy apod.), dále zpřístupnění bermy koryta pro volnočasové aktivity obyvatelstva včetně vytvoření zeleného pásu podél celého toku, který bude průchozí pro pěší a ideálně i sjízdný pro cyklisty. Navržená intravilánová revitalizace (přírodě blízká protipovodňová úprava vodního toku v zastavěném území nebo v jeho blízkosti) bude mít tři základní cíle při max. možném rozšíření potočního pásu:

·    zvětšení povodňové průtočnosti toku (posílení protipovodňové ochrany zástavby)
·    zlepšení morfologie a ekologického stavu toku i okolní nivy (rozvolňování vodoteče do přírodě bližších tvarů, tvarová a hydraulická členitost  kynety, prostupnost pro migraci apod.)
·    zlepšení vzhledu vodního toku, posílení pobytové hodnoty a oddechové využitelnosti území.

Zpracování studie proveditelnosti je v souladu s Metodikou odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření (věstník MŽP, listopad 2008).

FÁZE PROJEKTU

ANALYTICKÁ ČÁST    (ukončena dne 29. 3. 2013)

V rámci analytické části byly zajištěny podklady a provedeny analýzy stávajícího stavu Mratínského potoka.

Zajištěné podklady

·    Projektový záměr – Studie proveditelnosti: Mratínský potok, ř.km. 10,3–15,3 – Eliminace povodňových průtoků přírodě blízkým způsobem v k.ú. Ďáblice, Čakovice a Miškovice
·    Mratínský potok, retenční nádrž Mírovice, studie proveditelnosti (12/2009, Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.)
·    Podrobný terénní průzkum
·    Fotodokumentace
·    Geodetické zaměření lokality (GeoMen, s.r.o., 03/2013)
·    Základní hydrologické údaje, ČHMÚ (z 02/2013)
·    Podrobný IG průzkum Čakovický park, 2009 (poskytnutý firmou MK Development, a.s.)  
·    Obytný soubor Čakovický park (oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 01/2009
·    Územní plán hlavního města Prahy (vybrané GIS vrstvy poskytnuté Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, 02/2013)
·    Zákres inženýrských sítí, poskytnutý jejich správci, příp. Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, 02-03/2013
·    DKM, resp. DOKM, poskytnutý Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, 02/2013
·    mapy Ortofoto
·    mapy ZM10
·    mapy ZVM50
·    Nálezová databáze AOPK
·    a další…

Provedené analýzy

·    Majetkoprávní analýza
·    Hydromorfologická analýza
·    Hydrotechnické posouzení
·    Splaveninová analýza

   

NÁVRHOVÁ ČÁST    (ukončena dne 3. 6. 2013)

Na základě výsledků analytické části projektu a požadavků zadavatele byla navržena příslušná opatření, která naplňují výše uvedené cíle projektu.

Výstupy z návrhové části projektu

   
Přehledná situace úseků s navrženým opatřením  
Úsek 01 text    situační výkres katastrální mapa 
Úsek 02, 03 text    situační výkres katastrální mapa  
Úsek 04, 05  text    situační výkres katastrální mapa  
Úsek 06, 07 text    situační výkres katastrální mapa  
Úsek 08, 09, 10  text    situační výkres katastrální mapa  
Úsek 11, 12  text    situační výkres katastrální mapa  
Úsek 13, 14, 15  text    situační výkres katastrální mapa  
Úsek 16, 17  text    situační výkres katastrální mapa  
Posouzení vlivu opatření na hydromorfologický stav toku    
Záplavové čáry   

 

PROJEDNÁNÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ   (právě probíhá, konec 31. 7. 2013)

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ (08/2013)

Pro případné dotazy využijte kontakt na zpracovatele:
Ing. Martin Lexa (VRV a.s.)
telefon: 257 110 330  e-mail: lexa@vrv.cz

 

 

 

12.06.2013 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 4173 x